Aktualności


Smart City po fińsku i angielsku

Smart City po fińsku i angielsku

2019-10-31

Turku, Stoke-on-Trent, Salo i Helsinki - te 4 miasta odwiedzili uczestnicy SEE w październiku!

To był niezwykle intensywny okres w projekcie Smart Europe Experience. W zaledwie 21 dni  4 grupy uczestników wyruszyły na wizyty studyjne w europejskich miastach.   

47 osób poznawało zagraniczne doświadczenia m.in. w zakresie partycypacji społecznej, ekologii, transportu miejskiego czy wykorzystania danych o mieście.  Programy  przygotowane we współpracy z przedstawicielami tamtejszych ośrodków   dały przestrzeń nie tylko dla poznania szerokiej palety rozwiązań,  ale także - jeśli nie przede wszystkim - dla wymiany doświadczeń i obserwacji między osobami zaangażowanymi w sprawy miejskie.  

Przykłady poznawanych dobrych praktyk podczas wizyt studyjnych:

  • Turku:   

Great everyday environment – Lepsze środowisko codzienne:   Projekt stawia mieszkańców miasta na pozycji ekspertów od ich najbliższego otoczenia i daje możliwości kształtowania trwałej polityki służącej wzrostowi jakości najbliższego otoczenia; umożliwienie mieszkańcom miasta wpływu na decyzje czy określone części miasta Turku są  odpowiednio utrzymywane 

 Carbon Neutral Turku:   Miasto Turku planuje osiągnąć neutralność węglową do roku 2029. Pierwszym etapem działań jest obniżenie emisji do 50% w roku 2021

 Partycypacyjne planowanie miejskie dla zdrowszej społeczności miejskiej (HEAT):   Celem projektu jest zbadanie, jak zaangażować przedstawicieli różnych sektorów i mieszkańców miasta w rozwijanie i promowanie ruchu rowerowego na terenie miasta. Kluczową kwestią jest rozwiązanie problemu rozdrobnienia infrastruktury urbanistycznej i rowerowej. Projekt promuje partycypacyjne podejście wobec ludzi, aby mogli oni pokazać jak chcą, aby rozwijała się infrastruktura rowerowa w ich mieście, głównie w formie warsztatów i kampanii informacyjno-promocyjnej. Ponadto w ramach projektu opracowano narzędzie HEAT CalculationTool służącego ekonomicznej ocenie ruchu pieszego i rowerowego.

 Posłańcy Czytania – Reading messengers:   Projekt ułatwiający starszym mieszkańcom oraz osobom z niepełnosprawnościami żyjącym w mieszkaniach instytucjonalnych dostęp do usług bibliotecznych.  

Centrum Innowacji Joki:   pierwsze w Finlandii regionalne centrum turystyczne i innowacji. Ośrodek stawia na różnorodność i interaktywność – w ciągu roku prezentowane są wystawy i nowe trendy z zakresu otoczenia biznesu, rozwoju miast i turystyki. 

 

  • HELSINKI:

Rozwój mobliności rowerowej:  system rowerów miejskich wprowadzony w 2016 roku, tworzenie sieci wysokiej jakości tras rowerowych Baana, testowanie nowych metod utrzymania ścieżek zimą, montaż liczników ECO monitorujących ruch rowerowy, zaangażowanie mieszkańców w planowanie ruchu rowerowego.

Gra Partycypacyjna:   od 2017  r.   pomaga pracownikom miejskim w zastanowieniu się, w jaki sposób można zaplanować działania i usługi miasta rozwijając jednocześnie partycypację mieszkańców. Celem jest także szerzenie wiedzy o partycypacji społecznej i jej roli wśród pracowników urzędu.

Borough Liaison:   Każdemu "łącznikowi miejskiemu" przydzielono dzielnice, w których wspiera on inicjatywy obywatelskie i pomaga rozwinąć się sieciom współpracy w danym obszarze. Łącznicy rozpoczynają od planowania, by jak najlepiej dotrzeć do mieszkańców, firm i społeczności oraz by poznać potrzeby i zasoby istniejące na danym obszarze.

MyData Global:    zwiększenie praw do samostanowienia w odniesieniu do swoich danych osobowych. Podejście zorientowane na człowieka ma na celu zbudowanie cyfrowego społeczeństwa, w którym obrót danymi osobowymi jest oparty na zaufaniu oraz zbalansowanych, uczciwych relacjach pomiędzy użytkownikami i organizacjami oraz firmami.

Kalasatama - obszar modelowy helsińskiej koncepcji Smart City:   zakończenie budowy całego kompleksu planowane jest na 2040 r.  Ma zapewnić mieszkania dla 25 tys. mieszkańców oraz   10 tys. miejsc pracy. Obszar ten służy również jako pole doświadczalne dla eksperymentów w nowej i inteligentnej urbanistyce. 

Biblioteka Oodi i ośrodek partycypacyjny:   Nowy ośrodek partycypacyjny znajdujący się w Centralnej Bibliotece Oodi otworzony w grudniu 2018 r.  Jest to  miejsce służące udostępnianiu mieszkańcom informacji o planowaniu i kształtowaniu miasta, jak również inicjowaniu partycypacji społecznej. 

  • SALO:

SenCity i City Monitor: System ulicznego oświetlenia LED, który jednocześnie gromadzi informacje o natężeniu ruchu, temperaturze, stanie nawierzchni dróg. Moc oświetleniowa jest regulowana w zależności od natężenia ruchu, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii. Zebrane dane pozwalają na poprawę zarządzania i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej oraz są udostępniane mieszkańcom poprzez platformę City Monitor.

Circular economy park: Budowa ekologicznej elektrowni w Korvenmaki (Lounavoima Oy), która ma być częścią „circular economy park”. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju przemysłowego we wschodniej części miasta i zwiększenie roli „zielonej energii”. Projekt jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie to 2021 r.

Poprawa organizacji środowiska pracy: Wprowadzenie ogólnomiejskiej polityki organizacji środowiska pracy opartej na 6 głównych komponentach – organizacja wspierająca pracowników, zarządzanie wspierające pracowników, czytelny podział pracy, wspólne zasady, komunikacja i bieżąca ewaluacja. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska pracy, i w efekcie poprawa dostarczanych mieszkańcom usług. Projekt zaplanowany na lata 2018-2026.

Salo IoT Campus: będzie międzynarodowym i rozwijającym się centrum, które ułatwi rozwój najlepszych profesjonalistów, produktów i usług odnoszących sukces komercyjny oraz tworzenie nowych firm. Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2018-2021.

  • STOKE - ON - TRENT:

SEND (Smart Energy Network Demonstrator):   powstanie największego centrum testowania rozwiązań z zakresu energetyki w Europie. Społeczność kampusu pełni rolę „żywego laboratorium”, co pozwala na zbadanie powiązań między inteligentnymi technologiami energetycznymi a codziennymi zachowaniami, które będą promować zrównoważony rozwój. 

Urban Vision North Staffordshire:   Jednostka miejska prowadząca działania na rzecz zapewnienia optymalnych lokalizacji obiektów i obszarów mieszkaniowych w planach rozwoju obszarów lokalnych i sąsiedzkich oraz ich powiązania z innym formami zagospodarowania terenu. Opiera się na współpracy z władzami publicznymi i zainteresowanymi stronami oraz ogółem społeczeństwa .

CASIC (Community Animation & Social Innovation Centre):    celem jest stworzenie demokratycznych środowisk badawczych poprzez ułatwienie dialogu i pracy zespołowej między środowiskiem akademickim a lokalną społecznością. Opiera się na spotkaniach warsztatowych podczas których wspólnie wypracowywana jest wizja przyszłości danego miejsca czy rozwiązanie dla problemów lokalnych m.in. z zakresu zrównoważonego  rozwoju, ubóstwa żywności, wykluczenia czy innowacji społecznych. Otworzono także Smart Innovation Hub, który ma na celu wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć i efektywne wykorzystanie potencjału badawczego w rozwoju lokalnego biznesu.

Connected Communities Framework wspiera osoby z trudnościami w nauce, które przeprowadziły badania, mające za zadanie poprawić ich dostęp do sztuki i kultury. Wspierani przez Staffordshire University, który zapewnił szkolenia i pomoc, badacze odwiedzili różne usługi w całym mieście, aby prowadzić grupy fokusowe i przeprowadzać wywiady. 

Digital Hub:    utworzenie najnowocześniejszego Ośrodka Praktyk i Umiejętności Cyfrowych na kampusie w Stoke-on-Trent. Szacuje się, że ośrodek stworzy w ciągu kolejnych dziesięciu lat ponad 6,5 tys. miejsc pracy dla praktykantów. 

Appetite i Borderlines:  projekty wykorzystują teatr, aby pomagać ludziom w odnajdowaniu nowych i pozytywnych sposobów zrozumienia siebie, swoich społeczności i obowiązków. Przedsięwzięcia są obecne na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym i uznawane  za wzór tego, jak teatr może służyć realizacji zadań w lokalnych społecznościach.

Zrównoważona mobilność:  integracja komunikacji publicznej poprzez utworzenie 1 wspólnego biletu umożliwiającego podróżowanie po regionie North Staffordshire. Bilet pozwala na korzystanie z usług 4 różnych operatorów. Opracowano dokumenty strategiczne tj. Plan Transportu Lokalnego Staffordshire i Plan Transportu Lokalnego Stoke-on-Trent, co daje możliwość, aby zapewnić, że przyszły projekt zagospodarowania gruntów będzie zmierzał w stronę najbardziej ekologicznych rozwiązań w obszarze transportu

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]