Aktualności


Ruszamy z drugą edycją projektu!

Ruszamy z drugą edycją projektu!

2019-01-23

Już niebawem rozpoczniemy rekrutację do drugiej edycji projektu Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0!

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w realizacji pogłębionych konsultacji społecznych towarzyszących opracowaniu dokumentów planistycznych, w postaci: grantu o wartości nawet ponad 40 000 zł, a także cyklu szkoleń i warsztatów (Akademia Konsultacji Społecznych) oraz merytorycznego doradztwaprzez cały okres realizacji projektu.

Do udziału zapraszamy gminy z terenu całej Polski, które posiadają podjętą uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentów planistycznych (lub ich zmian) bądź zobowiążą się, że projekty uchwały zostaną przedłożone radzie gminy do uchwalenia w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie.  Projekt skierowany do 22 gmin z terenu Polski spełniających kryteria dostępu. Rekrutacja będzie otwarta do wyczerpania miejsc (decydująca kolejność zgłoszeń pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu, ale w przypadku gmin, które brały udział w projekcie w ramach pierwszego konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15, obowiązuje ograniczona pula miejsc).

Do projektu można się zgłosić z następującymi dokumentami planistycznymi:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (sporządzenie lub zmiana);
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (sporządzenie lub zmiana).

 

Celem projektujest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 22 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących techniki deliberatywne) konsultacji społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania przestrzennego, na etapie, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi. Oferowane w ramach projektu wsparcie osadzone będzie na dwóch zasadniczych filarach: koncepcji interaktywnego i adaptywnego miasta oraz deliberatywnego podejścia do partycypacji społecznej.

Dzięki udziałowi w projekcie Państwa gmina może otrzymać grant na organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach procesu planistycznego o wartości nawet ponad 40 000 zł. Gminy oprócz wsparcia grantowego otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze, począwszy od diagnozy sytuacji wyjściowej (identyfikacja interesariuszy procesu planistycznego, specyfika obszaru poddawanego planowaniu, doświadczenia JST w konsultacjach) przez cały okres realizacji działań konsultacyjnych. Następnie we współpracy z grantobiorcami opracowane zostaną Indywidualne Plany Konsultacji, na podstawie których realizowane będą konsultacje dokumentów planistycznych. Aby gminy we współpracy z NGO mogły prawidłowo i samodzielnie zrealizować proces konsultacji, wcześniej przejdą przez cykl szkoleń i warsztatów – Akademia Konsultacji Społecznych (m.in. metody i narzędzia konsultacji i deliberacji w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wystąpienia publiczne, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, koncepcja adaptywnego miasta – smart city – łącznie 6 dni szkoleniowo-warsztatowych). Dodatkowo w trakcie realizacji projektu, grantobiorcy mogą liczyć na stałe wsparcie doradcze w zakresie konsultacji społecznych (m.in. kwestie merytoryczne, techniczno-organizacyjne, technologiczne związane zarówno z realizacją poszczególnych technik, jaki całego procesu) oraz doradztwo planistyczne (np. w zakresie tworzenia trójwymiarowych modeli obszaru). Wsparcie doradcze świadczone będzie w różnych formach: spotkania bezpośrednie, e-mail, rozmowa przez skype, rozmowa telefoniczna (średnio 16 dni doradztwa na gminę w okresie trwania projektu).

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 r. - czerwiec 2021 r.

Projekt  realizowany ze środków unijnych oraz dotacji celowej w ramach Osi priorytetowej II działania 2.19 PO WER 2014-2020  (dofinansowanie projektu z UE w kwocie 1 615 961,12 zł).

Projekt realizowany w partnerstwie:

• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER – Lider,

• Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch – Partner 1,

• P.A. NOVA S.A. – Partner 2.

SSPP_2_papier firm_NAGLOWEK_kolor.jpg

 m595_grafika informacyjna.jpg

 

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]