Kierunek Dolny Śląsk

„Kierunek Dolny Śląsk – wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa dolnośląskiego
w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających” (nr WND-POKL 08.01.02-02-046/08 )

Projekt wpisuje się w Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji projektu: grudzień 2008 r. – sierpień 2010 r.

Media o projekcie: Radio Wrocław TVP Wrocław 

Zespół projektowy:

  1. Kierownik projektu: Marta Gruszka
  2. Ekspert kluczowy: Cezary Ulasiński
  3. Eksperci: m.in. Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska
  4. Asystenci projektu: Małgorzata Majka, Bartosz Trzaskalski
  5. Partner projektu: Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia