Kierunek Małopolska

„Kierunek Małopolska – wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój Małopolski w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających” (nr WND-POKL 08.01.02-12-020/08)

Projekt wpisuje się w Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji projektu: luty 2009 r. – październik 2010 r.

Kontakt: km@cds.krakow.pl

Zespół projektowy:

  1. Kierownik projektu: Marcin Dziółko
  2. Ekspert kluczowy: Cezary Ulasiński
  3. Eksperci: m.in. Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska
  4. Asystenci projektu: Weronika Chodacz, Karolina Wójcik 
  5. Partner projektu: Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia