Nasze Usługi » Oferta dla samorządów » Programy, plany i dokumenty strategiczne

Lokalny Program Rewitalizacji

  • Dostrzegacie Państwo obszary, gdzie kumulują się negatywne zjawiska społeczne, mieszkańcy nie czują się bezpiecznie, otoczenie, w którym mieszkają nie daje im poczucia komfortu a budynki lata świetności mają dawno za sobą?
  • Chcielibyście Państwo zagospodarować tereny poprzemysłowe, pokolejowe lub opuszczone przez wojsko?
  • Potrzebujecie Państwo pozyskać fundusze zewnętrzne na rewitalizację obszarów zdegradowanych?

Oferujemy Państwu opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji lub jego aktualizację.
Dzięki opracowanemu Lokalnemu Programowi Rewitalizacji zdecydowanie łatwiej skoordynują Państwo proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, którego celem jest przywrócenie dawnych funkcji lub stworzenie warunków dla rozwoju na obszarach kryzysowych.
Aktualny, wykonany profesjonalnie program rewitalizacji stanowi podstawę do ubiegania się o zewnętrzne fundusze wspierające modernizację i rewitalizację miast.

Jak pracujemy? Przykładowy zakres prac
Proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji trwa od 2 do 4 miesięcy i obejmuje kilka zasadniczych etapów, w ramach których zespół konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego, w ścisłej współpracy z Państwem, tworzy poszczególne elementy Lokalnego Programu Rewitalizacji. Są nimi:
Bilans otwarcia zawierający m.in.: analizę dokumentów planistycznych, szczegółową diagnozę objawów stanu kryzysowego czy charakterystykę obecnej sytuacji w mieście (diagnoza opracowana dla sfery przestrzennej, gospodarczej i społecznej).
Kolejny etap to identyfikacja kluczowych problemów strategicznych przeprowadzona dla sfer: przestrzennej, gospodarczej i społecznej.
Następnie prace koncentrują się na opracowaniu założeń programu rewitalizacji oraz stworzeniu planu działań rewitalizacyjnych, zawierającego szczegółowo scharakteryzowane zadania do wdrożenia, wraz z określeniem szacunkowych kosztów, czasu realizacji oraz odpowiedzialności za ich realizację.
Planowi działań rewitalizacyjnych towarzyszy ekspertyza pn. „Plan finansowy rewitalizacji na lata …..” zawierająca analizę budżetu jednostki samorządowej oraz analizę zewnętrznych źródeł finasowania programu rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji zawiera również procedurę jego wdrażania, zestaw wskaźników umożliwiających monitoring procesu. Daje także wskazówki dla prowadzenia efektywnych konsultacji społecznych Programu.
Na każdym etapie prac konsultanci Centrum Doradztwa Strategicznego w pełnym porozumieniu z Lokalnymi Władzami, włączają do aktywnego uczestnictwa w pracach przedstawicieli lokalnych społeczności. Służy to wypracowaniu jak najlepszych, ale i też powszechnie akceptowanych, rozwiązań.
W tym celu pracom analitycznym i eksperckim towarzyszy cykl spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, radnych, pracowników administracji samorządowej oraz instytucji, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Spotkania są zawsze starannie przygotowane i prowadzone przez doświadczonych moderatorów – konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego.

Dlaczego my?
Centrum Doradztwa Strategicznego może pochwalić się:

  • dotychczas zrealizowanymi Lokalnymi Programami Rewitalizacji, potwierdzonymi rekomendacjami;
  • dysponowaniem klikunastoosobowym zespołem eksperckim złożonym z wybitnych architektów i urbanistów posiadających bogate doświadczenie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych oraz przekształceń terenów i tworzenia m.in. lokalnych programów zagospodarowania przestrzennego, jak również ekonomistów oraz socjologów posiadających minimum kilkuletnie doświadczenie w pracy eksperckiej dla JST;
  • doświadczeniem w moderowaniu spotkań ze społecznościami lokalnych przy lokalizacji tzw. trudnych inwestycji (m.in. współpraca z Urzędem Miasta Krakowa);
  • doświadczeniem we wdrażaniu w Polsce innowacyjnego podejścia do ożywiania przestrzeni publicznych;
  • doświadczeniem w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, w oparciu o które samorządy lokalne samorządy lokalne skutecznie pozyskały fundusze zewnętrzne na realizacje inwestycji służących rewitalizacji przestrzeni miejskich, potwierdzonym rekomendacjami.