Nasz Dorobek

Projekty zakończone

 • całościowo przygotowany i prowadzony proces planowania i zarządzania strategicznego dla miast, gmin, powiatów i regionów prowadzony w sposób partnerski (z pełnym zaangażowaniem sektora biznesu, samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji społecznych). Całość usługi w tym zakresie obejmuje proces tworzenia misji (wg modelu Ashridge), identyfikacji domen strategicznych, określanie celów strategicznych, formułowanie planów działań (action plans) aż po narzędzia wdrażania, studia wykonalności dla inwestycji, biznes plany, etc. Ponadto CDS zajmuje się opracowywaniem wieloletnich planów inwestycyjnych (WPI) oraz Programów Rewitalizacji Obszarów Miejskich (PROM).
 • opracowywanie i wdrażanie kompleksowych projektów związanych z rynkiem pracy; analizowanie i ocena potencjału ludzkiego, oferty edukacyjnej, oferty służb zatrudnienia i instytucji okołobiznesowych, ofert pracy oraz preferencji pracodawców. Zarządzanie złożonymi projektami o skali regionalnej i ogólnopolskiej. Doradztwo w tworzeniu nowych instytucji i przedsięwzięć na rzecz zatrudnienia  (m.in. Lokalne Porozumienia / Pakty na rzecz Zatrudnienia), tworzenie i wdrażanie specjalistycznych narzędzi do efektywnego zarządzania rynkiem pracy (m.in. Matryca Kurcmana).
 • przygotowywanie kompleksowych wniosków aplikacyjnych oraz działania związane z identyfikacją funduszy pomocowych, szkoleniem osób i organizowaniem instytucji pozyskujących fundusze zewnętrzne. Wnioski te przygotowywane są zgodnie z wymogami aplikacyjnymi m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) czy Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Wnioski aplikacyjne przygotowywane są łącznie z pełną dokumentacją obejmującą m.in. przygotowanie tzw. karty projektu, opisu ramowego projektu (logical framework), studium wykonalności
 • parki przemysłowe i naukowo-technologiczne - kompleksowe opracowanie dokumentacji do uruchomienia parków przemysłowych (studium wykonalności, biznes plan spółki zarządzającej, ocena oddziaływania na środowisko, eksperckie analizy gospodarczo - ekonomiczne, wniosek grantowy na priorytetową inwestycję dla rozwoju parku przemysłowego).
 • działania związane z budowaniem przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięć na poziomie lokalnym:
  tworzenie i wdrażanie modeli współpracy pomiędzy władzą lokalną a środowiskiem biznesu czy organizacji społecznych,
  przeciwdziałanie konfliktom społecznym.
 • badania społeczne (jakościowe, ilościowe) dotyczące głównie oceny potrzeb i preferencji mieszkańców, oceny działalności władz lokalnych oraz instytucji publicznych, poziomu akceptacji przez społeczność lokalną dla planowanych działań inwestycyjnych, badania klimatu dla przedsiębiorczości czy też planów rozwojowych przedsiębiorstw, badania jakości i adekwatności kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych pod potrzeby rynku pracy, badania dotyczące migracji zarobkowej wewnątrz kraju oraz zagranicznej, badania ocena nowych produktów, testowanie marki. 
 • ewaluacyjne. Całościowe badania ewaluacyjne programów o charakterze społeczno-gospodarczym.
Ponadto CDS prowadzi działalność:

szkoleniową dla instytucji publicznych i firm w zakresie zarządzania i planowania strategicznego oraz zarządzania projektami. Centrum Doradztwa Strategicznego oferuje także całościowy pakiet usług związanych z Identyfikacją i Analizą Potrzeb Treningowych (IATN). Centrum Doradztwa Strategicznego przygotowuje i prowadzi sesje strategiczne z kadrą zarządzającą, w ramach których zostają wypracowane podstawowe dokumenty strategiczne firmy (np. misja firmy wg modelu Ashridge, polityka personalna, założenia polityki szkoleniowej, etc.). CDS specjalizuje się w szkoleniach typu in company - u klienta. 

Realizacje

 Domena Przedmiot  Rodzaj usługi Rok Zleceniodawca
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzeprowadzenie warsztatu z zakresu zarządzania zespołem dla koordynatorów projektów gminnychprzygotowanie i przeprowadzenie warsztatu2018Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Planowanie i zarządzanie strategiczneProwadzenie konsultacji społecznych dotyczących Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”konsultacje społeczne, raport2018Urząd Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzeprowadzenie warsztatu strategicznego dla Fundacji Iskierkaprzygotowanie i przeprowadzenie warsztatu2018Fundacja Iskierka
Planowanie i zarządzanie strategiczneGminny Program Rewitalizacji Gminy Janówopracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, opracowanie Dokumentu2017Urząd Gminy Janów
SzkoleniaKonsultacja i ocena zadań - kurs zarządzanie projektami PROMENGOusługi szkoleniowe2017Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku dotacyjnego oraz analizy finansowej dla projektu pn. Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych.opracowanie eksperckie2017Urzad Miasta i Gminy Niepołomice
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpis dobrych praktyk w zakresie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennymopracowanie eksperckie2017Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Planowanie i zarządzanie strategicznePlanowanie strategicznego rozwoju Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.Przeprowadzenie warsztau, przygotowanie raportu2017Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAnaliza finansowa i ekonomiczna do wniosku dla projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – park w Świątnikach Górnychopracowanie eksperckie2017Urząd Gminy Świątniki Górne
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAnaliza finansowa i ekonomiczna do wniosku dla projektu pn. Rozbudowa szkoły - Wrząsowiceopracowanie eksperckie2017Urząd Gminy Świątniki Górne
Planowanie i zarządzanie strategiczneKonsultacje dot. uchwały ustalającej zasady i warunki zamieszczania obiektów małej architekturykonsultacje społeczne, raport2017P.A. Nova
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzeprowadzenie warsztatu strategicznego dla Fundacji Podaj Dalejprzygotowanie i przeprowadzenie warsztatu2017Fundacja Podaj Dalej
Planowanie i zarządzanie strategiczneWarsztat z zakresu zarządzania projektem pt. Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z droga powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowiceprzygotowanie i przeprowadzenie warsztatu2017Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmiecopracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, opracowanie Dokumentu2017Urząd Gminy Chełmiec
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernichówopracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, opracowanie Dokumentu2017Urząd Gminy Czernichów
Planowanie i zarządzanie strategiczneKonsultacje społeczne dotyczące „Powiatowego Programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”konsultacje społeczne, raport2017Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie
SzkoleniaZaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat zarządzania projektami w organizacjach pozarządowychusługi szkoleniowe2017Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAnaliza finansowa i ekonomiczna do wniosku dla projektu pn. „Przebudowa zrujnowanej kamienicy na cele szkoły”opracowanie eksperckie2017Towarzystwo Jezusowe – Dom Zakonny w Nowym Sączu
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAnaliza finansowa i ekonomiczna dla projektu „Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce”opracowanie eksperckie2017Urząd Gminy Wieliczka
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAnaliza finansowa i ekonomiczna pn. „Rewitalizacja Centrum Chełmca” oraz wsparcie doradczeopracowanie eksperckie2017Urząd Gminy Chełmiec
Planowanie i zarządzanie strategiczneGminny Program Rewitalizacji Gminy Szczurowa na lata 2016-2022opracowanie diagnozy i raportu2017Urząd Gminy Szczurowa
Rynek pracyPoprowadzenie panelu eksperckiego podczas X Konferencji Małopolska otwarta na wiedzępoprowadzenie panelu2017Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
SzkoleniaPrzeprowadzenie kilkudniowego szkolenia Etiudy trenerskieusługi szkoleniowe2017Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2020opracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych2017Urząd Gminy Szerzyny
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skrzyszów na lata 2016-2022opracowanie diagnozy, prace warsztatowe, raport2017Urząd Gminy Skrzyszów
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dla projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów”opracowanie eksperckie2017Gmina Czernichów
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w gminie Grybów poprzez budowę tras turystycznych”opracowanie eksperckie2017Gmina Grybów
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dla projektu pn. „Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „Korony Sądeckiej” na terenie gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i miasta Grybów”opracowanie eksperckie2017Stowarzyszenie LGD „Korona Sądecka”
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Niepołomiceopracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych2017Urząd Gminy Niepołomice
SzkoleniaStworzenie profilu kompetencji oraz programu szkolenia GPS dla organizacji pozarządowychopracownie programu szkolenia2017Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Planowanie i zarządzanie strategiczneAktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakliczyn na lata 2015-2022badania jakościowe, badania ilościowe, raport2017Urząd Gminy Zakliczyn
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrychów na lata 2016-2023opracowanie diagnozy, prace warsztatowe, raport2017Urząd Miasta i Gminy Andrychów
Planowanie i zarządzanie strategiczneDiagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji oraz wyznaczenia na mapie w skali 1:5000 terenów do rewitalizacjiopracowanie diagnozy i raportu2016Urząd Gminy Wieprz
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeWniosek aplikacyjny oraz analiza finansowa dla projektu „Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja”opracowanie eksperckie2016Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Planowanie i zarządzanie strategiczneGminny Program Rewitalizacji Gminy Wieprz na lata 2016 - 2022wyznaczenie obszaru zdegradowanego, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych2016Urząd Gminy Wieprz
Planowanie i zarządzanie strategiczneDiagnoza do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stanisławów na lata 2016 - 2013opracowanie diagnozy, raport2016Urząd Gminy Stanisławów
Planowanie i zarządzanie strategiczneProgram Ochrony Zdrowia dla miasta Bełchatów na lata 2017-2022opracowanie diagnozy, prace warsztatowe, raport2016Miasto Bełchatów
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja”opracowanie eksperckie2016Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie analizy finansowo-ekonomicznej projektu pn. „Nad Starosądeckim Stawem – budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Starym Sączu”,opracowanie eksperckie2016RE MAR Stary Sącz
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko – Kacice - Słomniki” w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice”,opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej2016Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K „Poskwitów - Niedźwiedź” w miejscowości Zaborze, Ratajów i Niedźwiedź”,opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej2016Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek – Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79”opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej2016Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneKonsultacje społeczne: Centrum Lokalne „Chruściela” w Rembertowie – jakiego chcemy?konsultacje społeczne2016Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na lata 2016-2020opracowanie diagnozy, prace warsztatowe, raport2016Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Rynek pracyBadanie przyczyn bezrobocia kobiet w powiecie bełchatowskimbadania jakościowe, badania ilościowe, raport2016Urząd Pracy w Bełchatowie
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016- 2023opracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych2016Urząd Gminy Kęty
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeStudium wykonalności dla projektu "Ośrodek Rechabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy"opracowanie eksperckie2016Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeStudium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno - finansową dla projektu pn. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowieopracowanie eksperckie2016Starostwo Powiatowe w Staszowie
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice - Przeginiaopracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych2016Urząd Miasta i Gminy Żarki
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016 - 2023prace warsztatowe, raport2016Urząd Miasta i Gminy Żarki
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice - Przeginia na lata 2015 2020opracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych2016Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia
SzkoleniaPrzeprowadzenie szkolenia i spisanie strategii działalności fundacji Civis Polonus na lata 2016 - 2018usługi szkoleniowe2016Fundacja Civis Polonus
SzkoleniaZaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat zarządzania projektami w organizacjach pozarządowychusługi szkoleniowe2016Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
SzkoleniaZaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia \"GPS dla organizacji, czyli jak strategicznie planować rozwój organizacji\"usługi szkoleniowe2016Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Fundacja Edukacja Dla Demokracjiekspertyza, prace warsztatowe, raport2016Fundacja Edukacja dla Demokracji
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2015 - 2020opracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego, przeprowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych2016Urząd Miasta Czeladź
SzkoleniaPrzeprowadzenie kilkudniowego szkolenia pod nazwą "Etiudy trenerskie"usługi szkoleniowe2016Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie diagnozy oraz wyznaczenie na mapach w skali 1:5000 terenu zdegradowanego i do rewitalizacji w Mieście Wieliczkaopracowanie diagnozy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego2016Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
Badania społeczne i ewaluacjeBadania analizy popytu dla Muzeum Etnograficznego w Krakowieanaliza danych zastanych, badania jakościowe, raport2016Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka, analiz wariantowych oraz oraz analiz specyficznych dla projektu pn. „Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie NSI z siecią dróg międzynarodowych”opracowanie eksperckie2016Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie analizy finansowej oraz Studium Wykonalności dla projektu "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Czernichowie"opracowanie eksperckie2016Gmina Czernichów
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie półki sklepowej marki Podkarpackie Smakibadania ilościowe, raport2015Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
SzkoleniaProwadzenie procesów doradczych, superwizje i certyfikacja trenerów zarządzaniaszkolenia, proces certyfikacji trenerów zarządzania2015Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćWystąpienie na Forum Rozwoju Gdańska przy Forum Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańskuwystąpienie eksperckie2015Forum Rozwoju Demokracji Lokalnej
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćWsparcie konsultacyjne LGD Korona Sądecka w wypracowaniu Lokalnej Strategii RozwojuWsparcie konsultacyjne (eksperckie, doradcze, badawcze)2015Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Korona Sądecka
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćWsparcie konsultacyjne LGD Powiatu Wielickiego w wypracowaniu Lokalnej Strategii RozwojuWsparcie konsultacyjne (eksperckie, doradcze, badawcze)2015Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
SzkoleniaStworzenie modułu szkoleniowego (Zarządzanie strategiczne) w ramach Akademii Zarządzania Organizacjami Pozarządowymiopracowanie modułu, przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych i stacjonarnych2015Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
SzkoleniaPrzeprowadzenie warsztatów strategicznych dla gminnych koordynatorów ZIT oraz władz gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Kraków wraz z 14-toma gminami)warsztaty strategiczne, raport2015Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
SzkoleniaPrzeprowadzenie szkolenia eColab z zakresu współpracy studentów z przedsiębiorcami w ramach zrównoważonego rozwojuszkolenie2015Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
Badania społeczne i ewaluacjeMetodyka i wycena usług bonów rozwojowych na potrzeby Podmiotowego Finansowania Kształcenia MŚP w Małopolscebadania ilościowe, raport2015Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie wizerunku, oferty i promocji dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowabadania ilościowe, badania jakościowe, raport2015Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta i Gminy Niepołomiceekspertyza, prace warsztatowe, raport2015Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Badania społeczne i ewaluacje„Training Innovation competencies in the Metalworking sector” - TIMewaluacja zewnętrzna projektu, raport cząstkowy i końcowy2015Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia "SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast"ekspertyza, prace warsztatowe, raport2015Krakowski Park Technologiczny, Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu
Rynek pracy50+ dla 50+, czyli Akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powyżej 50. roku życiadoradztwo, szkolenia, opracowanie metodyki2015Projekt autorski
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie "Strategii Rozwoju Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach"ekspertyza, raport2015Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu "Realizacja ogólnoświatowej kampanii promocyjnej Krakowa i Małopolski"opracowanie eksperckie2015Małopolska Organizacja Turystyczna
Planowanie i zarządzanie strategiczneAnaliza potrzeb w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście zwiększonego ruchu turystycznego wraz z rekomendacjamiekspertyza, raport2014Gmina Mucharz
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie 7 strategii w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim"szkolenia, badania, rekomendacje, opracowanie strategii2014Miasto Tomaszów Mazowiecki, Powiat Tomaszowski, Gmina Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowłódz, Gmina Rzeczyca, Stowarzyszenie Dolina Pilicy
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa ‘Sądeckiego Hospicjum’ o oddział długoterminowej opieki dla osób przewlekle chorych wraz z wyposażeniem”opracowanie eksperckie2014Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"
Planowanie i zarządzanie strategiczneAnaliza potencjału turystycznego obszaru Lokalnej Grupy Działania PONIDZIEanaliza, raport2014Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności: utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach - powstanie pracowni kształcenia zawodowego w branży mechanicznejopracowanie eksperckie2014Gmina Niepołomice
Planowanie i zarządzanie strategiczneLokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022analiza, pogłębiona diagnoza, warsztaty, konsultacje społeczne2014Gmina Orzesze
SzkoleniaJak przełożyć strategię na bieżącą działalność organizacji. Kurs e-learningowyszkolenia, kurs e-learningowy2014Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Badania społeczne i ewaluacjeBadania społeczne pod nazwą "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I"badania ilościowe, badania jakościowe, raport2014Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Badania społeczne i ewaluacjeBadania dotyczące potrzeb w zakresie dostarczenia wiedzy do budowania nowej pozycji Muzeum Narodowego na mapie kulturowej Warszawy i Polskibadania ilościowe, badania jakościowe, raport2014Muzeum Narodowe w Warszawie
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka do 2020 rokuprace warsztatowe, raport2014Gmina Wieliczka
SzkoleniaPodkarpacka Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIKusługi szkoleniowe2014Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
SzkoleniaProfesjonalny Trener Zarządzania MATRIK - ścieżki specjalizacji trenerówszkolenia2014Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
SzkoleniaMiędzynarodowy Certyfikat Trenera i Konsultanta Zarządzania MATRIK w zakresie prowadzenia projektów rozwojowych dla organizacjiproces certyfikacji trenerów zarządzania - w ramach międzynarodowego certyfikatu PEARSON Edexcel International oraz PEARSON2014Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
Badania społeczne i ewaluacje"Badanie efektywności konkursów dla samorządów"analiza danych zastanych, badania jakościowe i ilościowe, raport2014Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Badania społeczne i ewaluacjePostrzeganie zabytków i fortów Twierdzy Kraków wśród uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych i liceówbadania ilościowe, raport2014Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Politechniki Krakowskiej
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Muzeum Narodowego na lata 2014 - 2020analiza danych zastanych, badania jakościowe i ilościowe, warsztaty diagnostyczno-strategiczne2014Muzeum Narodowe w Krakowie
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie i ocena działań aktywizacyjnych adresowanych do osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem zawodowym i/lub społecznym w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie dolnośląskim w kontekście wpływu udzielonego wsparcia na funkcjonowanie uczestników projektów w życiu zawodowymbadanie ewaluacyjne2013Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Badania społeczne i ewaluacjeOcena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście wdrażania Działania 9.2 P KLbadanie ewaluacyjne2013Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Badania społeczne i ewaluacjeBadania społeczne dotyczące postrzegania zabytków metodą ankiety audytoryjnejbadania społeczne2013Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie aktualizacji strategii rozwoju gmin: Wiśniowa, Pcin, Lubień, Tokarnia i Jordanów w ramach projektu "Beskidzka Adademia Samorządowa"wsparcie doradczo-wdrożeniowe2013Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
SzkoleniaZarządzanie konfliktemprzeprowadzenie szkoleń (sesji)2013Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
SzkoleniaZarządzanie strategiczne - kurs e-learningowyszkolenia, kursy e-learningowe2013Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
SzkoleniaModuł szkoleniowy w ramach Akademii Zarządzania Organizacjami Pozarządowymiekspertyza, szkolenia (kursy e-learningowe)2013Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie ewaluacyjne pt.: „Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim”analiza danych zastanych, badania jakościowe i ilościowe, raport2013Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiegoanaliza danych zastanych, badania jakościowe i ilościowe, raport2013Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie 6 strategii rozwoju usług publicznych dla obszaru powiatu powiatu wołomińskiego oraz badania jakości, efektywności i dostępności usług publicznychanaliza danych zastanych, badania jakościowe i ilościowe, warsztaty diagnostyczno-strategiczne2013Starostwo Powiatowe w Wołominie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeUsługi doradcze związane z programowaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020ekspertyza2013Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
Planowanie i zarządzanie strategiczneDoradztwo strategicznewarsztat strategiczny, raport ekspercki2013Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
Badania społeczne i ewaluacjeBadania ewaluacyjne pn. „Badania osób z terenu powiatu bełchatowskiego, które uzyskały dotacje na własną działalność gospodarczą w latach 2008-2011”badania ilościowe, badania jakościowe, raport2013Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Badania społeczne i ewaluacjeBadania pn. „Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla MŚP” z wykorzystaniem modelu walońskiego i lombardzkiegobadania jakościowe, raport2013Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Badania społeczne i ewaluacje„Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim”badania ilościowe, badania jakościowe, raport2013Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
SzkoleniaZarządzanie strategiczneszkolenia (częściowo stacjonarnie, częściowo on-line)2012Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Badania społeczne i ewaluacjeOcena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście wdrażania Działania 9.2 PO KLbadania jakościowe, badania ilościowe, raport2012Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie planu wykonawczego w obszarze uczenia się przez całe życie w perspektywie 2020 rokuwarsztaty, ekspertyzy, raport2012Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Rynek pracy"Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji"analiza ofert pracy2012Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Rynek pracy"Systemowe rozwiązania zwiększające udział w szkoleniach osób o niskim poziomie wykształcenia" - projekt innowacyjnybadania jakościowe, badania ilościowe, raport2012Wojewódzki Urząd Parcy w Kielcach
Rynek pracy"Zrozumieć seniora - kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku 50+" - projekt innowacyjnybadania jakościowe, badania ilościowe, raport2012Wojewódzki Urząd Parcy w Kielcach
Rynek pracy"Działania aktywizujące osoby w trudnej sytuacji na śląskim rynku pracy"badania jakościowe, badania ilościowe, raport2012Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia rozwoju Miasta Będzina na lata 2012-2020warsztaty, ekspertyzy, raport2012Urząd Miejski w Będzinie
Planowanie i zarządzanie strategicznePlan Rozwoju Turystyki Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy na lata 2012 – 2020warsztaty, ekspertyzy, raport2012Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień"
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju dla Fundacji Panoptykonwarsztaty, ekspertyzy2012Fundacja Panoptykon
Planowanie i zarządzanie strategiczneRacjonalizacja finansowania oświaty w Gminie Jerzmanowice-Przeginiaopracowanie eksperckie, rekomendacje2012Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Badania społeczne i ewaluacje"Kierunek Śląsk - wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa śląskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających"badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne, rekomendacje2012Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie ewaluacyjne ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKAbadanie ewaluacyjne2011Stowarzyszenie WIOSNA
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćKonsultacje społeczne - budowa Cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarniąkonsultacje społeczne2011Urząd Miasta Krakowa Wydział Inwestycji
Badania społeczne i ewaluacjeKształcenie zawodowe w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracybadanie diagnozujące2011Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku oraz studium wykonalności dla projektu polegającego na przebudowie istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby lokalnego ośrodka kultury w Szczawnymopracowanie eksperckie2011Urząd Gminy Komańcza
Badania społeczne i ewaluacje"Zawody z przyszłością- technologie informacyjne wsparciem kompetencji pracowniczych"badania jakościowe, badania ilościowe, raport2011Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice"warsztaty, ekspertyzy2011Urząd Miasta i Gminy Niepolomice
Szkolenia"Prowadzenie konsulatcji społecznych", "Zasady współpracy NGO z administracją publiczną przy opracowaniu strategii regionu"szkolenie2011Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie "Strategii Rozwoju Miasta Orzesze"warsztaty, ekspertyzy2011Urząd Miejski Orzesze
Rynek pracy"Badanie potencjału szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim oraz perspektyw i uwarunkowań włączenia w budowanie gospodarki opartej o wiedzę"badania jakościowe, badania ilościowe, raport2011Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
SzkoleniaSzkolenie majace na celu skonsolidowanie środowiska przedsiebiorców z Krośnieńskiego Starego Miasta wokół idei ożywienia przestrzeni miejskiejszkolenie2011Gmina Krosno
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćKonsultacje społeczne - budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarzakonsultacje społeczne2011Zarząd Infrastrukury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćKonsultacje społeczne - rozbudowa ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowiekonsultacje społeczne2011Zarząd Infrastrukury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Badania społeczne i ewaluacje"Wrażliwy Klient (uczestnik) projektów POKL"badania jakościowe, warsztaty, ekspertyzy, rekomendacje, raport2011Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Szkolenia"Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu planowania strategicznego w ramach projektu pn. "Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego".szkolenie2011Zarząd Powiatu Limanowskiego
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćWrażliwy klient (uczestnik) projektów PO KLusługi eksperckie2010Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćKonsultacje społeczne dotyczące budowy Cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią.moderacja spotkań konsultacyjnych, raport2010Urząd Miasta Krakowa, Wydział Inwestycji
Badania społeczne i ewaluacjeEwaluacja akcji Szlachetna Paczkabadanie ilościowe, jakościowe, rekomendacje2010Stowarzyszenie WIOSNA
SzkoleniaSzkolenie z przedstawicielami Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - przegląd strategiczny zapisów zawartych we wdrażanej przez instytucję Strategii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2006 - 2014przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2010Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Szkolenia"Przedsiębiorczość społeczna" dla Grup Partnerskich w projekcie "Akademia Partnerstwa"warsztaty2010Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Rynek pracyBadanie diagnozujące pn. „Kształcenie zawodowe w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne2010Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie wizerunku, oferty i kanałów promocji Muzeum Historycznego Miasta Krakowabadania ilościowe, badania jakościowe, IDI, FGI2010Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Badania społeczne i ewaluacjeDoradztwo w zakresie konsultacji oraz sporządzanie raportu końcowego z konsultacji społecznych związanych z budową Centrum Obsługi Inwestora w Krakowiekonsultacje z mieszkańcami, opracowanie eksperckie2010Urząd Miasta Krakowa (Wydział Inwestycji), Centrum Obsługi Inwestora
SzkoleniaPrzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry pedagogicznej CKP w Tarnobrzeguprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2010Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie ankietowe postrzegania Małopolskich Targów Innowacji Biznes + Nauka w ramach projektu „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy”badania ilościowe, badania jakościowe2010Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczne"Strategia województwa małopolskiego w zakresie polityki społecznej na lata 2010-2020”warsztaty, opracowanie eksperckie2010Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Badania społeczne i ewaluacjeEwaluacja projektu systemowego pn. „Moja Szansa”badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne2010Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach
Rynek pracy"Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji"badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne2010Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych
Badania społeczne i ewaluacje„Kierunek Dolny Śląsk – wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa dolnośląskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających”badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne, rekomendacje2010Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Badania społeczne i ewaluacje„Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego”badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne, opracowania eksperckie2010Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Badania społeczne i ewaluacje„Kierunek Małopolska – wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój Małopolski w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających"badania ilościowe, badania jakościowe, opracowania eksperckie2010Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
SzkoleniaWarsztaty strategiczne dla członków Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE)przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2010Polski Klub Ekologiczny
Badania społeczne i ewaluacje"Opracowanie Metodologii Badania Kompetencji Pracowników Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego"warsztaty, badanie jakościowe, opracowanie eksperckie2010Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (Centrum Projektów Europejskich)
Badania społeczne i ewaluacje"Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia"Badania społeczne i ewaluacje2010Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
Badania społeczne i ewaluacje"Analiza potrzeb producentów produktu regionalnego i lokalnego na terenie województwa podkarpackiego"badania ilościowe, badania jakościowe2010Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
SzkoleniaPrzygotowanie i przeprowadzenie warsztatów strategicznych - "Cele i kierunki rozwoju MS LGD"warsztaty, raport2009Stowarzyszenie - "Gościniec" w Lanckoronie
SzkoleniaPrzeprowadzenie 3 szkoleń nt. budowania partnerstw lokalnych dla pracowników Regionalnych Osrodków EFS oraz IP/IPIIprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2009Centrum Projektów Europejskich
SzkoleniaSzkolenie warsztatowe dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie opracowania dokumentu na temat przeciwdziałania wykluczniu społecznemu oraz pomocy społecznejwarsztaty2009Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
SzkoleniaPrzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia warsztatowego z zakresu wdrażania partycypacji społecznej na konferencji "Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym"warsztaty2009Politechnika Krakowska
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku oraz studium wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Komańczy wraz z zakupem samochodu i sprzętu ratowniczego"opracowanie eksperckie2009Urząd Gminy Komańcza
Rynek pracy"Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach". Projekt realizowany w ramach PO KL, Działanie 9.2badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne, rekomendacje2009Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Rynek pracyDiagnoza sytuacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie bełchatowskim w kontekście lokalnego rynku pracy wraz z badaniami pracodawcówbadania ilościowe, badania jakościowe, opracowania eksperckie2009Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
SzkoleniaPrzygotowanie i przeprowadzenie warsztatu "Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym"przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu2009Biuro Rozwoju Gdańsk
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności oraz wniosku dotacyjnego dla projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt dydaktyczny szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w powiecie staszowskim"opracowania eksperckie2009Starostwo Powiatowe w Staszowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie  wniosku dotacyjnego dla projektu "Przebudowa szkoły podstawowej na potrzeby lokalnego ośrodka kultury w Szczawnym"opracowania eksperckie2009Urząd Gminy Komańcza
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie  wniosku dotacyjnego dla projektu "Budowa sali widowiskowej w Rzepedzi"opracowania eksperckie2009Urząd Gminy Komańcza
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie karty projektu, studium wykonalności i wniosku dotacyjnego dla projektu "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przytkowicach"opracowania eksperckie2009Urząd Miasta i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie karty projektu, studium wykonalności i wniosku dotacyjnego dla projektu "Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego"opracowania eksperckie2009Urząd Miasta w Brzesku
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności, karty projektu oraz wniosku dotacyjnego dla projektu "Budowa sali gimnastycznej oraz boisk sportowych przy Zespole Szkół w Siedlcach"opracowania eksperckie2009Urząd Gminy Korzenna
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt dydaktyczny szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Powiecie Staszowskim".opracowania eksperckie2009Starostwo Powiatowe w Staszowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa Labolatorium Budynku Inteligentnego i Energooszczędnego" w Gliwicachopracowania eksperckie2009Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Binarowej wraz z sala gimnastyczną".opracowania eksperckie2009Gmina Biecz
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu dotyczącego powstania strefy aktywności gospodarczej w Wojnarowej, Gmina Korzenna.opracowania eksperckie2009Gmina Brzesko
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu dotyczącego powstania strefy aktywności gospodarczej w Wojnarowej, Gmina Korzenna.opracowania eksperckie, analiza ekonomiczna, analiza finansowa2009Gmina Korzenna
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu "Powstanie Ośrodka Dokształcania Zawodowego (ODiDZ) przy ZSZ w Niepołomicach- utworzenie pracowni kształcenia zawodowego".opracowania eksperckie2009Gmina Niepołomice
Badania społeczne i ewaluacjeOpracowanie analizy rynku pracy w powiecie sanockim w zakresie zapotrzebowania na kierunki szkoleńbadania ilościowe, badania jakościowe, opracowania eksperckie2009Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie strategii rozwoju gminy Jerzmanowice - Przeginiadokument2009Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie "Strategii Rozwoju w zakresie kultury, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Mogilany"dokument2009Urząd Gminy Mogilany
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie założeń do Regionalnego Programu Polityki Społecznej w Małopolscedokument2009Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Rynek pracy"Podkarpacki Portal Pracy"2008Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dotacyjnym dla dwóch projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej dla gminy Miedźnoopracowania eksperckie2008Urząd Gminy w Miedźnie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności i wniosku dotacyjnego dla projektu pod nazwą "Historia i kultura gmin Doliny Liswarty"opracowania eksperckie2008Urząd Gminy w Miedźnie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie karty projektu dla projektu pod nazwą "Agora Korzeńska"opracowania eksperckie2008Urząd Gminy w Korzennej
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 - 2013 dla Gminy Polkowice"opracowania eksperckie2008Urząd Gminy Polkowice
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności i wniosku dotacyjnego dla projektu "Powiatowe Centrum Sportowe"opracowania eksperckie2008Starostwo Powiatowe w Staszowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu "Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół nr 4" w Ostrowcu Świętokrzyskimopracowania eksperckie2008Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności do fiszki projektowej dla projektu "Bezpieczne Południe - rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej"opracowania eksperckie2008Komenda Wojewódzka Powiatowej Straży Pożarnej w Katowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku do RPOWP o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej na potrzeby Zespołu Szkół w Komańczy"2008Urząd Gminy Komańcza
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Biecz"opracowania eksperckie2008Urząd Miasta i Gminy Biecz
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności i wniosku dotacyjnego do MRPO dla projektu pn. "Budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w miejscowości Dinarowa”opracowania eksperckie2008Urząd Miasta i Gminy Biecz
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności i wniosku dotacyjnego dla projektu pod nazwą "Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku"opracowania eksperckie2008Urząd Miasta w Brzesku
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku dotacyjnego i analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu "Dwie Cerkwie - zbliżenie kultur Pogranicza Polski i Słowacji"opracowania eksperckie2008Urząd Gminy w Komańcza
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku dotacyjnego dla projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Pomianowskim Stoku"opracowania eksperckie2008Urząd Miasta w Brzesku
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie percepcji propozycji logo gospodarczego województwa małopolskiegobadania jakościowe2008Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Badania społeczne i ewaluacjePrzygotowanie i przeprowadzenie badań jakościowych (metoda FGI) w ramach projektu pt. "Wracam do pracy - szkolenia dla emerytów i rencistów woj. łódzkiego" - analiza potrzeb szkoleniowych  badania jakościowe2008Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT
Badania społeczne i ewaluacjeWykonanie badań potrzeb, oczekiwań i planów rozwojowych pracodawców z terenu powiatu bełchatowskiego oraz sformułowanie szacunkowej prognozy popytu na pracowników w najbliższym rokubadania ilościowe, badania jakościowe2008Powiatowy Urząd Pracy w  Bełchatowie
Rynek pracy"Matryca Kurcmana - nowy instrument rynku pracy". Projekt realizowany w ramach SPO RZL, Priorytet 1, Działanie 1.1prace warsztatowe, badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne, opracowanie nowych narzędzi2008Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Kalwarii Zebrzydowskiej na lata 2008 - 2013"prace warsztatowe, raport2008Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie "Małopolskiego Protokołu na rzecz Kształcenia Ustawicznego"prace warsztatowe, opracowania eksperckie, raport2008Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzygotowanie i przeprowadzenie warsztatu z planowania strategicznego - przygotowanie do wprowadzenia strategicznej karty wyników ("Balanced Scorecard")prace warsztatowe2008Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzygotowanie sesji warsztatowej poświęconej wypracowaniu nowej propozycji zadań realizujących cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowaprace warsztatowe, raport2008Urząd Miasta w Bełchatowie
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Polkowice na lata 2007 - 2013opracowania eksperckie2008Urząd Gminy  Polkowice
SzkoleniaSzkolenie z zakresu przygotowania studium wykonalności dla pracowników Urzędu Gminy Polkowiceprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2007Urząd Gminy Polkowice
SzkoleniaSzkolenie pn. "Wykorzystanie segmentacji bezrobotnych jako użytecznego narzędzia w pracy PUP"przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2007Akademia Szkoleń i Kompetencji
SzkoleniaCykl szkoleń pn. "Planowanie i zarządzanie strategiczne" w ramach projektu "Rozwój warsztatu szkoleniowego trenerów zarządzania"przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń2007Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania "Matrik"
SzkoleniaSzkolenie pn. "Formułowanie partnerstw lokalnych"przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu2007Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
SzkoleniaSzkolenie ,,Dialog społeczny w praktyce. Metody budowania strategii na przykładzie Agendy 22”przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu2007Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”
Parki przemysłowe i naukowo–technologiczneOpracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla parku przemysłowego tworzonego na terenie gminy Leżajskopracowania eksperckie2007"Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. w Leżajsku
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie analizy możliwości rozwoju budownictwa socjalnego w Gminie Bukowno2007Urząd Gminy w Bukownie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dotację dla projektu pn. "Budowa Hali Sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzeskuopracowania eksperckie, analiza ekonomiczna2007Starostwo Powiatowe w Brzesku
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie "Analizy możliwości rozwoju budownictwa socjalnego dla Gminy Bukowno"  opracowania eksperckie2007Urząd Gminy w Bukownie
Badania społeczne i ewaluacjeBadania terenowe uczniów ponadgimnazjalnych szkół województwa zachodniopomorskiego pn. "Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych" realizowane na potrzeby projektu "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy"badania ilościowe, raport2007Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Badania społeczne i ewaluacjeOpracowanie koncepcji i przeprowadzenie badań społecznych dotyczących analizy profilu społeczno - demograficznego osób zainteresowanych emigracją zarobkową w oparciu o klientów sieci EURES oraz badań imigracji na tereny Małopolskibadania ilościowe, badania jakościowe2007Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Rynek pracy"Indeks Gotowości Rynkowej - nowy instrument monitorujący szansę na prace absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego". Projekt realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne, opracowanie nowych narzędzi2007Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Rynek pracy"Mapa Monitorująca Szansę na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego". Projekt realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1badania ilościowe, badania jakościowe, analizy specjalistyczne, opracowanie nowych narzędzi2007Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzeprowadzenie sesji strategicznej poświęconej diagnozie potrzeb w zakresie realizacji projektów "miękkich" wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznychsesja strategiczna2007Urząd Miasta  Kalwaria Zebrzydowska
Planowanie i zarządzanie strategiczneAktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Rynku Rozwadowskiego w Stalowej Woliopracowania eksperckie2007Urząd Miasta Stalowa Wola
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzeprowadzenie cyklu sesji strategicznych poświęconych diagnozie rzeczywistych potrzeb w zakresie realizacji projektów "miękkich" wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych 12 gmin północno - zachodniej Małopolski (przygotowanie do PO KL)sesja strategiczna2007Urząd Miasta i Gminy w Miechowie
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Mieleckiego na lata 2007 - 2011"opracowania eksperckie, analiza ekonomiczna2007Starostwo Powiatowe w Mielcu
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzygotowanie i przeprowadzenie sesji kreatywnej w formie spotkania warsztatowego, mającej na celu generowanie pomysłów na "projekty miękkie" w ramach nowego programowania funduszy UEsesja strategiczna2007Urząd Miasta w Trzebini
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie  "Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  Powiatu  Leżajskiego na  lata  2007  -  2011" opracowania eksperckie, analiza ekonomiczna2007Starostwo Powiatowe w Leżajsku
Planowanie i zarządzanie strategiczneProwadzenie prac doradczych w zakresie analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego placówek doskonalenia nauczycieli i wojewódzkich bibliotek pedagogicznych w ramach przeglądu strategicznego wykonywanego na potrzeby Zespołu Zadaniowego ds. restrukturyzacji MCDN w Krakowie i bibliotek pedagogicznych, powołanego przez Zarząd Sejmiku Wojewódzkiegoprace warsztatowe, opracowania eksperckie, raport2007Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
SzkoleniaCykl szkoleń pn. "Planowanie i zarządzanie strategiczne" w ramach projektu "Rozwój warsztatu szkoleniowego trenerów zarządzania". Projekt realizowany w ramach SPO RZL Działanie 2.3 schemat aprzygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń2006Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania "Matrik"
SzkoleniaSzkolenie z zakresu pozyskiwania wsparcia finansowego przez organizacje pozarządowe2006Starostwo Powiatowe w Brzesku
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z biznesplanem dla projektu pn. "Uruchomienie stacji kontroli pojazdów przez firmę "Anmar" Mariola Konieczko" zgodnie z wymogami zporr, działanie 3.42006Anet-POL Firma Motoryzacyjna
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do ZPORR dla projektu "Budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w miejscowości Binarowa, gmina Biecz"opracowania eksperckie2006Urząd Miasta i Gminy Biecz
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - studium wykonalności, wniosek, matryca logiczna - dla projektu "Kształcenie integracyjne dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Bełchatowaopracowania eksperckie2006Urząd Miasta Bełchatów
Badania społeczne i ewaluacjeBadania pn. „Bulwar Czerwieński w Krakowie – postrzeganie krajobrazu miejskiego”sondaż uliczny na próbie 100 respondentów), opracowanie raportu tabelarycznego2006Instytutu Architektury Krajobrazu -Politechnika Krakowska
Badania społeczne i ewaluacjeBadania dotyczące innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw z terenu gmin Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa” Pilotażowego Programu LEADER+dotyczące innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (mŚp)2006Urząd Gminy Siepraw
Badania społeczne i ewaluacjeBadania terenowe uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (metoda: ankieta audytoryjna, próba 7000 uczniów) w ramach projektu "Indeks Gotowości Rynkowej - nowy instrument monitorujący szanse na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego"badania jakościowe, raport2006Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Badania społeczne i ewaluacjeBadania terenowe uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego (metoda: ankieta audytoryjna, II tury badań z próbą badawczą 3000 uczniów każda) w ramach projektu "Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego"badania jakościowe, raport2006Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Badania społeczne i ewaluacjeOpracowanie założeń metodologicznych i narzędzia badawczego w ramach projektu pn. "Obraz Austrii w oczach małopolskich elit"opracowania eksperckie2006Stowarzyszenie "Plus/minus 30"
Badania społeczne i ewaluacjeWykonanie ewaluacji pilotażowej kampanii edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami przez mieszkańców Krakowafocus group interview z mieszkańcami krakowa, wywiad telefoniczny na próbie 1000 respondentów - mieszkańców krakowa2006Grupa Eskadra sp. z o.o.
Badania społeczne i ewaluacjeWykonanie badań pn. "Radio Kraków w oczach swojego audytorium"ankieta mailowa na próbie 100 respondentów2006Radio Kraków SA
Rynek pracy"Wsparcie techniczne dla instytucji programujących inicjatywy własne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"prace konsultingowe2006Kantor Ltd.
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2007 – 2013”opracowania eksperckie, analiza ekonomiczna2006Urząd Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie analizy potencjału turystycznego obszaru gmin w sąsiedztwie Jeziora Dobczyckiego – gminy: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Pcim i Wiśniowaopracowania eksperckie2006Urząd Gminy Siepraw
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Analizy Sektorowej Gospodarki z elementami diagnozy instytucji otoczenia gospodarczego gmin Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”opracowania eksperckie2006Urząd Gminy Siepraw
Planowanie i zarządzanie strategiczneWspółpraca przy tworzeniu Regionalnego Programu Edukacyjnego Województwa Małopolskiegoprace warsztatowe, opracowania eksperckie2006Zarząd Województwa Małopolskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneWspółpraca przy tworzeniu Wojewódzkiego Programu w dziedzinie Kultury Fizycznej i Sportu z uwzględnieniem problematyki infrastruktury sportowej województwa małopolskiegoprace warsztatowe, opracowania eksperckie2006Zarząd Województwa Małopolskiego
SzkoleniaSzkolenie pn. "Finansowanie, monitoring i kontrola projektów realizowanych w ramach ZPORR"przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2005Centrum Doradztwa Strategicznego
SzkoleniaSzkolenia dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Województwie Małopolskim w zakresie "Wspieranie rozwoju loklanej współpracy partnerskiej w dziedzinie zatrudnienia" w ramach projektu Phare RZL 2002przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2005IMC Polska sp. z o.o.
SzkoleniaSzkolenie pn. "Zarządzanie projektami" w ramach 5 edycji Akademii Innowatorów Społecznychprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2005Ashoka
SzkoleniaSzkolenie pn. "Przygotowanie do planowania strategicznego w Grupach Partnerskich"przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2005Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
SzkoleniaSzkolenie pn. "Projekty partnerskie" dla specjalistów sieci EURO NGOprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2005Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
SzkoleniaCykl szkoleń pn. "Ocena ryzyka w projektach inwestycyjnych, przygotowanie planów biznesowych - porównanie studium wykonalności i planu biznesowego"przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń2005Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o.
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćRozwój Partnerstwa Lokalnego dla województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego w ramach programu PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkichprace badawcze, eksperckie2005IMC Consulting Ltd.
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćSesja strategiczna pt. "Opracowanie założeń strategicznych dla Krajowego Forum Wodnego"przygotowanie i przeprowadzenie sesji strategicznej2005Ministerstwo Środowiska
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćPrzygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego dla animatorów Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznegowarsztaty2005Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćWystąpienie na konferencji "EKO – PRojekt: Public Relations w ochronie środowiska" oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów: „Efektywne narzędzia i techniki PR – Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej”warsztaty, wykład2005Urząd Miasta Krakowa
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćPrzygotowanie i przeprowadzenie warsztatów strategicznych w ramach prac nad "Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013"warsztaty, prace konsultingowe2005Zarząd Województwa Małopolskiego
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćPrzygotowanie i poprowadzenie panelu ekspertów pt. "Tworzenie partnerstw na rzecz kształcenia ustawicznego w Województwie Małopolskim"warsztaty, prace konsultingowe2005Małopolski Ośrodek Szkoleniowy
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćDoradztwo dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Województwie Małopolskim w zakresie "Wspieranie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w dziedzinie zatrudnienia" w ramach projektu Phare RZL 2002prace konsultingowe2005IMC Polska Sp. z o.o.
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćPrzygotowanie memorandum na temat polityki rozwoju usług finansowych (rynek obligacji emitowanych przez samorządy); udział w projekcie o charakterze szerokiej dyskusji na temat barier w rozwoju rynku obligacji oraz możliwości wprowadzania nowych instrumentów finansowania inwestycji w Polscekonsultacje, doradztwo2005Bank Światowy
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćPrzygotowanie i przeprowadzenie sesji strategicznych dotyczących wypracowania kierunków rozwoju trzech Grup Partnerskich: Partnerstwo „Łączy nas Babia Góra”, Partnerstwo na Jurze, Partnerstwo dla ziemi Gorlickiejsesja strategiczna2005Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćWygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu do publikacji w ramach konferencji pt. „Akceptacja społeczna dla trudnych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami”wystąpienie na konferencji, opracowanie artykułu2005ABRYS Sp. z o.o.
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności pt. "Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu i Gminy Biecz"zgodnie z wymogami zporr2005Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności pt. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach"zgodnie z wymogami zporr2005Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności dla projektu pt.: "Modernizacja drogi gminnej w Alwerni przy ulicy Kasztanowej"zgodnie z wymogami zporr2005Urząd Miasta i Gminy Alwernia
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności dla projektu pt.: "Remont i wyposażenie w sprzęt Gminnego Ośrodka Zdrowia - Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy"zgodnie z wymogami zporr2005Urząd Gminy w Komańczy
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie konkurencyjności FPH  'Biela' poprzez zakup i wdrożenie nowej linii technologicznej"zgodnie z wymogami spo wkp, działanie 2.32005FPH "Biela"
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu pt.: "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Biecz"zgodnie z wymogami zporr2005Urząd Miasta i Gminy Biecz
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudno - etap II"zgodnie z wymogami zporr2005Urząd Miejski w Krzeszowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu"zgodnie z wymogami zporr2005Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1323 Frysztak-Gogołów-Klecie km 4+960-10+575 "zgodnie z wymogami zporr2005Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej na potrzeby Gimnazjum"zgodnie z wymogami zporr2005Urząd Gminy w Komańczy
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności pn. "Kanalizacja sanitarna w Nawojowej Górze - Etap IA Gwoździeć - Stawki"zgodnie z wymogami zintegrowanego programu Łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego2005Urząd Miejski w Krzeszowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach  - Os. Czatkowice Dolne (etap I) oraz Os. Czatkowice Górne"zgodnie z wymogami zporr2005Urząd Miejski w Krzeszowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie konkurencyjności FPH  'Biela' poprzez zakup i wdrożenie nowej linii technologicznej"zgodnie z wymogami spo wkp, działanie 2.32005FPH "Biela"
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku dotacyjnego, studium wykonalności, planu promocji i matrycy logicznej dla projektu pn. "Wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej w gminie Komańcza pt. Sport to zdrowie"zgodnie z wymogami mechanizmów finansowych2005Urząd Gminy Komańcza
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku dotacyjnego, studium wykonalności i matrycy logicznej dla projektu pn. "Ochrona zlewni rzeki Rudawy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Filipowskiej - południe" zgodnie z wymogami mechanizmów finansowych2005Urząd Miejski w Krzeszowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku dotacyjnego, studium wykonalności i matrycy logicznej dla projektu pn. "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w gminach: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa"zgodnie z wymogami mechanizmów finansowych2005Urząd Gminy Rzezawa
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie wniosku dotacyjnego, studium wykonalności i matrycy logicznej dla projektu pn. "Rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz atrakcyjnych form organizacji wolnego czasu na terenie powiatu staszowskiego" zgodnie z wymogami mechanizmów finansowych2005Starostwo Powiatowe w Staszowie
Badania społeczne i ewaluacjePrzygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych sektora MŚP - identyfikacja wiedzy o potrzebach szkoleniowych MŚP w zakresie zarządzania kapitałem ludzkimmetoda cati, próba 1000 respondentów, analizy wyników, opracowanie raportu2005IMC Polska sp. z o.o.
Badania społeczne i ewaluacjePrzygotowanie i przeprowadzenie badań jakościowych wraz z opracowaniem raportów: topline i końcowego na temat rynku leków przeciwdepresyjnychfgi- (kraków,warszawa, katowice), opracowanie raportów z badań2005MMS sp. z o.o.
Badania społeczne i ewaluacjePrzygotowanie i przeprowadzenie badań percepcji mieszkańców 9 gmin wchodzących w skład "Partnerstwa Północnej Jury na temat priorytetów rozwojowych zawartych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), w ramach Pilotażowego Programu Leader+próba losowa 500 respondentów, przygotowanie i przeprowadzenie badań,opracowanie raportu2005Urząd Gminy Janów
Badania społeczne i ewaluacjeWygłoszenie referatu na konferencji: "Ewaluacja Regionalnych Programów na rzecz rynku pracy w kontekście wdrażania projektu PHARE 2002, województwo małopolskie"2005IMC Consulting Ltd.
Badania społeczne i ewaluacjeOpracowanie zestawu procedur stosowanych w ewaluacji programów współfinansowanych z UE oraz opracowanie zestawu kryteriów ewaluacyjnych stosowanych podczas ewaluacji2005Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
Rynek pracyRozwój Partnerstwa Lokalnego dla województwa podkarpackiego w ramach programu PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich2005IMC Consulting Ltd.
Rynek pracyRozwój Partnerstwa Lokalnego dla województwa małopolskiego w ramach programu PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich2005IMC Consulting Ltd.
Rynek pracyPrzygotowanie i poprowadzenie panelu ekspertów pt. "Tworzenie partnerstw na rzecz kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim"prace konsultingowe, warsztaty2005Małopolski Ośrodek Szkoleniowy
Rynek pracyDoradztwo dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie małopolskim w zakresie "Wspieranie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w dziedzinie zatrudnienia" w ramach projektu Phare RZL 2002prace konsultingowe2005IMC Polska Sp. z o.o.
Planowanie i zarządzanie strategiczneLokalne Programy Rewitalizacji dla pięciu obszarów Miasta Stalowa Wola: osiedle Fabryczne, osiedle Śródmieście, osiedle Metalowców, obszar Rynku Rozwadowskiego, obszar Parku Charzewickiegoprace warsztatowe, opracowania eksperckie2005Urząd Miasta Stalowa Wola
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie założeń do Strategii Marketingowej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnejopracowania eksperckie2005Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Strategii Rozwoju Bieszczadzkiej Kolejki Leśnejprace warsztatowe, opracowania eksperckie2005Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie „Programu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wielickiego na lata 2005-2013"prace warsztatowe, opracowania eksperckie2005Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie ”Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2005 – 2006”opracowania eksperckie, analiza ekonomiczna2005Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowo – warsztatowych z zakresu budowy strategii rozwoju dla przedstawicieli 9 gmin wchodzących w skład "Partnerstwa Północnej Jury", w ramach Pilotażowego Programu Leader+prace warsztatowe2005Urząd Gminy Janów
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie analizy potencjału turystycznego dla obszaru 9 gmin wchodzących w skład "Partnerstwa Północnej Jury" w ramach Pilotażowego Programu Leader+opracowania eksperckie2005Urząd Gminy Janów
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie analizy społeczno-gospodarczej dla obszaru 9 gmin wchodzących w skład "Partnerstwa Północnej Jury" w ramach Pilotażowego Programu Leader+opracowania eksperckie2005Urząd Gminy Janów
SzkoleniaSzkolenie na temat: "Opracowanie studium wykonalności"przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2004Stowarzyszenie Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia w Sanoku
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćRozwój Zasobów Ludzkich - Wspieranie rozwoju lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia, Województwo Podkarpackie (w ramach Programu PHARE - Spójność Społeczna i Gospodarcza)prace badawcze, eksperckie, doradcze szkolenia2004IMC Consulting Limited dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Parki przemysłowe i naukowo–technologiczneDokonanie aktualizacji "Studium Wykonalności dla Stargardzkiego Parku Przemysłowego"opracowania eksperckie2004Gmina - Miasto Stargard Szczeciński
Parki przemysłowe i naukowo–technologiczneAktualizacja studium wykonalności pt. "Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu"opracowania eksperckie2004Urząd Miasta Oświęcim
Parki przemysłowe i naukowo–technologiczneOpracowanie studium wykonalności wraz z biznes planem i oceną oddziaływania na środowisko dla Suwalskiego Parku Naukowo- Technologicznego pt.: "Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód"prace warsztatowe, opracowania eksperckie, dokumenty strategiczne2004Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta w Suwałkach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeDokonanie aktualizacji "Studium Wykonalności dla Stargardzkiego Parku Przemysłowego"opracowania eksperckie2004Urząd Miasta Stargard Szczeciński
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności pt. "Modernizacja drogi gminnej przy ulicy Kasztanowej w Alwerni"zgodnie z wymogami zporr2004Urząd Miasta Alwernia
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności pt. "Poprawa atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy Lanckorona"zgodnie z wymogami zporr2004Urząd Gminy Lanckorona
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności pt. "Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu i Gminy Biecz"zgodnie z wymogami zporr2004Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności dla projektu pn. "Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu"opracowania eksperckie2004Urząd Miejski w Oświęcimiu
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności pt. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach"zgodnie z wymogami zporr2004Urząd Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu pn. "Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i zapleczem technicznym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie"zgodnie z wymogami zporr2004Starostwo Powiatowe w Staszowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu pt.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim”zgodnie z wymogami zporr2004Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu pt.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim”zgodnie z wymogami zporr2004Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu pt.: „Ośrodek Sportów Zimowych – Góra Czterech Wiatrów”zgodnie z wymogami zporr2004Urząd Gminy i Miasta Mrągowo
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności dla projektu pt.: "Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1116 C Stare Gronowo-Piaseczno, na odcinku od km 5+728 do km 11+328 o długości 5,6 km"zgodnie z wymogami zporr2004Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności dla projektu pt.: "Drogi do uzdrowisk powiatu gorlickiego-przebudowa drogi Ropa-Wysowa"zgodnie z wymogami zporr2004Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu pt.: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Żywcu”zgodnie z wymogami zporr2004Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Pitnej i głównych sieci”zgodnie z wymogami zporr2004Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeAktualizacja studium wykonalności dla projektu "Kanalizacja sanitarna gminy Krzeszowice: - Wola Filipowska Północ i Tenczynek Centrum B i C - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudno wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami"zgodnie z wymogami zporr2004Urząd Miejski w Krzeszowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudno wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami"zgodnie z wymogami zporr2004Urząd Miejski w Krzeszowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu pt.: "Budowa obiektu dydaktycznego Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach"zgodnie z wymogami zporr2004Urząd Gminy Polkowice
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu pt.: "Remont i wyposażenie w sprzęt Gminnego Ośrodka Zdrowia - Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy"zgodnie z wymogami zporr2004Urząd Gminy w Komańczy
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu pt.: "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Multipol II Stefan Maślanka poprzez zakup nowej maszyny poligraficznej"zgodnie z wymogami spo wkp2004Multipol II Stefan Maślanka
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu pt.: "Termomodernizacja budynków oświatowych w Zespole Szkół w Staszowie, Zespole Szkół w Połańcu, Zespole Szkół Rolnych w Sichowie Dużym, Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie"zgodnie z wymogami zporr2004Starostwo Powiatowe w Staszowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla Suwalskiego Parku Naukowo Technologicznego pt.: "Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód"prace warsztatowe, zgodnie z wymogami spo wkp2004Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu pt.: "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy"zgodnie z wymogami zporr2004Ochotnicza Straż Pożarna w Czarncy
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu pt.: "Drogi do uzdrowisk powiatu gorlickiego - przebudowa drogi powiatowej Sękowa - Rozdziele"zgodnie z wymogami zporr2004Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu pt.: "Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - hala widowiskowo-sportowa"zgodnie z wymogami zporr2004Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Badania społeczne i ewaluacjeBadania społeczne: - badanie wizerunku miasta Bełchatowa, - badanie potrzeb młodzieży Bełchatowa, - zadowolenie z usług publicznych świadczonych przez Urząd miasta Bełchatowa2004Urząd Miasta Bełchatowa
Badania społeczne i ewaluacjePrzygotowanie ekspertyzy badawczej dotyczącej stosunku mieszkańców do gospodarki odpadami, oceny lokalizacji inwestycji oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej programu segregacji odpadów2004Agencja Reklamy i Public Relation "Step by Step"
Badania społeczne i ewaluacjeBadania społeczne dotyczące percepcji miejsca i zróżnicowania postaw wobec proponowanych zmian, dotyczących rewaloryzacji Wzgórza Zamkowego w ramach rewitalizacji centrum Będzinabadania ilościowe, badania jakościowe2004Urząd Miasta Będzina
Badania społeczne i ewaluacjePrzeprowadzenie ewaluacji programów: "Dotacja na usługi informacyjno-doradcze" oraz "Dotacja na inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości"2004Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rynek pracyKonferencja TAIEX – techniczne wsparcie instytucji wdrażających EFSwspólorganizacja konferencji i prowadzenie grupy warsztatowej2004Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Rynek pracyLokalne Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia, Phare 2000 Rozwój Zasobów Ludzkich, województwo podkarpackie-2004IMC Consulting Ltd.
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Alwerniaopracowania eksperckie2004Urząd Miejski w Alwerni
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrowieckiego na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013opracowania eksperckie2004Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla powiatu strzyżowskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, dokumenty, prace konsultingowe2004Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Zarząd Powiatu Strzyżowskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla powiatu leżajskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")2004Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Zarząd Powiatu Leżajskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczne"Przegląd Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego". Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu toruńskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, sesja strategiczna, prace konsultingowe2004Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Zarząd Powiatu Toruńskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie "Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Grodzisko Dolne"opracowania eksperckie2004Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych dotyczących percepcji miejsca i zróżnicowania postaw wobec proponowanych zmian, dotyczących rewaloryzacji Wzgórza Zamkowego w ramach rewitalizacji centrum Będzinabadania ilościowe, badania jakościowe, raport, analiza wyników2004Urząd Miasta Będzina
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie "Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Miasta Czeladź"prace warsztatowe, opracowania eksperckie2004Urząd Miasta w Czeladzi
Szkolenia"Zaawansowane planowanie jakości wyrobu i plan kontroli APQP." - szkolenie dla firmy Henryk Bury - Mielec sp. z o.o.przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2003Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego Mielec
Szkolenia"Produkt lokalny" warsztaty dla Stowarzyszenia Społecznego "Dzieciom Bieszczadzkiej szkoły w Zatwardnicy"przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2003Stowarzyszenie Społeczne "Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwardnicy"
Szkolenia"Fundusze pomocowe dla sektora MŚP" - szkolenie dla lokalnych przedsiębiorcówprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2003Bieszczadzkie Centrum Promocji i Certyfikacji Produktu Lokalnego
Szkolenia"Marketing w małym przedsiębiorstwie" - szkolenie dla lokalnych przedsiębiorcówprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2003Bieszczadzkie Centrum Promocji i Certyfikacji Produktu Lokalnego
Szkolenia"Domeny własnej działalności gospodarczej" - szkolenie dla lokalnych przedsiębiorcówprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2003Bieszczadzkie Centrum Promocji i Certyfikacji Produktu Lokalnego
Szkolenia"Szkolenie interpersonalne dla osób poszukujących pracy"przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2003Małopolska Izba Rzemieślnicza
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięć"Strategia Polityki Społecznej"przeprowadzenie seminarium2003Urząd Miasta Lublin
Parki przemysłowe i naukowo–technologiczneOpracowanie studium wykonalności dla powiatu limanowskiego pt. "Powstanie i funkcjonowanie Strefy Aktywności Gospodarczej w Limanowej" (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")opracowania eksperckie2003Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zarząd Powiatu Limanowskiego
Parki przemysłowe i naukowo–technologiczneOpracowanie studium wykonalności wraz z biznes planem i oceną oddziaływania na środowisko dla Stargardzkiego Parku Przemysłowegoprace warsztatowe, opracowania eksperckie, dokumenty strategiczne2003Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Parki przemysłowe i naukowo–technologiczneOpracowanie studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko i biznes planem Regionalnego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Polkowicachprace warsztatowe, opracowania eksperckie, dokumenty strategiczne2003Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie Studium Wykonalności dla powiatu sandomierskiego pt. "Rewaloryzacja Ratusza i Zamku Kazimierzowskiego - poprawa infrastruktury służącej działaniom kulturalnym i turystyce kulturowej" (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")opracowania eksperckie2003Wojewódzki Urząd w Krakowie
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie oceny oddziaływania na środowisko dla powiatu ostrowieckiego pt. "Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej modernizacji i rozbudowy ciągu ulic zbiorczych w powiecie ostrowieckim" (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")opracowania eksperckie2003Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zarząd Powiatu Ostrowieckiego
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu "Kanalizacja sanitarna gminy Krzeszowice: - Wola Filipowska Północ i Tenczynek Centrum B i C - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudno wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami"opracowania eksperckie2003Urząd Miejski w Krzeszowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu "Droga Siedlec - Dębnik"opracowania eksperckie2003Urząd Miejski w Krzeszowicach
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie analiz eksperckich związanych z określeniem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz możliwości absorpcji środków zewnętrznych z funduszy przedakcesyjnych oraz strukturalnychopracowania eksperckie2003Urząd Gminy Stryszawa
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa hali sportowej z zapleczem wraz z przebudową poddasza istniejącej szkoły oraz przebudową kotłowni na olej"opracowania eksperckie2003Urząd Gminy Miedźno
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycjeOpracowanie studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko i biznes planem Regionalnego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Polkowicachprace warsztatowe, opracowania eksperckie2003Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Badania społeczne i ewaluacjePrzeprowadzenie ilościowych badań opinii publicznej z zakresu gospodarki odpadami w Krakowiedokonanie analizy wyników i opracowanie raportu2003Urząd Miasta Krakowa
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia rozwoju gospodarczego. Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu sępoleńskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Zarząd Powiatu Sępoleńskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia rozwoju gospodarczego. Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu mogileńskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Zarząd Powiatu Mogileńskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia rozwoju gospodarczego. Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu gorlickiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich").prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zarząd Powiatu Gorlickiego
Planowanie i zarządzanie strategicznePlanowanie Rozwoju Lokalnego Usługa A dla Województwa Świętokrzyskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Studium Wykonalności dla Stargardzkiego Parku Przemysłowego.prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe2003Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia rozwoju gospodarczego. Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu inowrocławskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Zarząd Powiatu Inowrocławskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia rozwoju gospodarczego. Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu limanowskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zarząd Powiatu Limanowskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia branżowa: "Rozwój turystyki i agroturystyki na terenie powiatu pińczowskiego". Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu pińczowskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zarząd Powiatu Pińczowskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia branżowa: "Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o przetwarzanie produktów rolnych oraz nowe profile działalności gospodarczej". Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu włoszczowskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zarząd Powiatu Włoszczowskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia branżowa: "Rozwój turystyki na terenie powiatu jędrzejowskiego". Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu jędrzejowskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia branżowa: "Rozwój przedsiębiorczości i Specjalnej Strefy Ekonomicznej". Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu staszowskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zarząd Powiatu Staszowskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia branżowa: "Możliwości rozwoju sektora MŚP w oparciu o przetwórstwo produktów rolnych na terenie powiatu opatowskiego". Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu opatowskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zarząd Powiatu Opatowskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia branżowa: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu sandomierskiego". Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu sandomierskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zarząd Powiatu Sandomierskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia branżowa: "Rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu ostrowieckiego". Planowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu ostrowieckiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe2003Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zarząd Powiatu Ostrowieckiego
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzygotowanie i przeprowadzenie przeglądu Strategii Rozwoju Miasta Limanowa w obszarze planów działańprace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2003Urząd Miasta Limanowa
Planowanie i zarządzanie strategiczneOpracowanie Strategii Rozwoju Gminy Stryszawa w obszarze planów działańprace warsztatowe, opracowania eksperckie, dokumenty strategiczne2003Gmina Stryszawa
Szkolenia"Nowa Orientacja PHARE" dla pracowników urzędów gmin województwa podkarpackiegoprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2002Instytut Doradztwa Europejskiego
Szkolenia"Nowa Orientacja PHARE. PHARE 2002 Spójność Społeczno - Gospodarcza" - szkolenie dla pracowników urzędów gmin województwa małopolskiegoprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2002Instytut Doradztwa Europejskiego
Szkolenia"Budowanie tożsamości organizacji pozarządowej" - szkolenie w ramach Akademii Innowatorów Społecznychprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2002Ashoka Polska
Szkolenia"Metody statystyczne w sterowaniu jakością Wyznaczanie zdolności procesu i maszyn." - szkolenie dla firmy Henryk Bury - Mielec sp. z o.o.przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2002Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego Mielec
Parki przemysłowe i naukowo–technologiczneOpracowanie studium wykonalności dla projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu" zgodnie z wymogami funduszu PHARE 2003 Spójność Społeczno - Gospodarczaopracowania eksperckie2002Zarząd Miasta Oświęcim
Badania społeczne i ewaluacjeEwaluacja projektu "Program Aktywizacji Społeczności Wiejskich. Grupy Partnerskie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju" realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Inicjatyw Wiejskich "Wieś Aktywna" finansowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolnościprzygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ewaluacyjnych, opracowanie raportu2002Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Badania społeczne i ewaluacjeSesja kreatywna dotycząca wypracowania nazwy nowej uczelni wyższejprzygotowanie i przeprowadzenie sesji, soprządzenie raportu z sesji kreatywnej2002Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia mieszkaniowa miasta Mrągowo.cykl badań, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2002Urząd Miasta Mrągowa
Planowanie i zarządzanie strategiczneAktualizacja "Studium wykonalności dla inwestycji zespołu turystyczno - rozrywkowego Mrongoville (Miasteczko Country) w Mrągowie" pod kątem dostosowania go do wymagań programu pomocowego PHARE 2002-2003 SSGopracowania eksperckie2002Urząd Miasta Mrągowa
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Gminy Miedźnocykl warsztatów, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2002Zarząd Gminy Miedźno
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia mieszkaniowa gminy Świecieprace warsztatowe, cykl badań, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2002Zarząd Gminy Świecie
Planowanie i zarządzanie strategicznePlanowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu lipnowskiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2002Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Zarząd Powiatu Lipnowskiego
Planowanie i zarządzanie strategicznePlanowanie Rozwoju Lokalnego dla powiatu świeckiego (w ramach Programu Banku Światowego pt. "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich")prace warsztatowe, opracowania eksperckie, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2002Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Zarząd Powiatu Świeckiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Stargard Szczeciński do 2015 rokuz komisją ds. strategii rozwoju gminy, dokumenty strategiczne2002Zarząd Gminy Stargard Szczeciński
SzkoleniaCykl szkoleniowy dla przedstawicieli powiatów województwa małopolskiego pt. "Świadczenie usług doradczych samorządom powiatowym w zakresie przygotowania programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości"przygotowanie i przeprowadzenie pięciu modułów szkoleniowych dla przedstawicieli 19 powiatów małopolski2001Wojewódzki Urząd Pracy
SzkoleniaIdentyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w markecie Media Markt w Warszawieprzygotowanie narzędzia badawczego, sporzadzenie raportu2001Media Markt sp. z o.o.
Szkolenia"Narzędzia partycypacji społecznej w procesie opracowywania budżetu gminy" - szkolenie dla skarbników miast, gmin i powiatówprace konsultingowe2001Stowarzyszenie Skarbników Mazowsza
SzkoleniaSzkolenie z elementami coaching-u dla pracowników Media Markt we Warszawie nt. technik aktywnej sprzedażyprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2001Media Markt sp. z o.o.
Szkolenia"Sprzedaż produktu turystycznego" - szkolenie dla organizacji związanych z turystyką w Bieszczadachprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2001Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej
Szkolenia"Zarządzanie organizacją pozarządową. Walor a produkt turystyczny" - szkolenie dla organizacji związanych z turystyką w Bieszczadachprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2001Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej
SzkoleniaTrening technik interpersonalnych - radzenie sobie ze stresem, z trudnym klientem, konfliktyprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2001Małopolska Agencja Reklamowa "Galicja"
Szkolenia"Lokalne plany rozwoju przedsiębiorczości" dla pracowników urzędów miejskich, gminnych i starostw powiatowych województwa podkarpackiegoprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2001Podkarpacka Izba Gospodarcza
Szkolenia"Zrównoważony rozwój w gminach. Lokalna Agenda 21" dla pracowników urzędów gmin zajmujących się ochroną środowiska z województw podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiegoprzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia2001Polski Klub Ekologiczny - Koło Miejskie Gliwice
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięć"Grassroots Environmental Actions in a Global World - helping local communities reconcile tourism development and wildlife conservation priorities" - Telekonferencja Transatlantyckaprezentacja polskich doświadczeeń w zakresie współpracy samorządów i organizacji obywatelskich celem rozwoju turystyki przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego2001Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięć"Dynamika konfliktów przy lokalizacji składowisk odpadów komunalnych"warsztaty, konsultacje, doradztwo2001Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja"
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie klimatu dla przedsiębiorczości w mieście Czechowice - Dziedziceopracowanie raportu2001Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
Badania społeczne i ewaluacjeWypracowanie hasła reklamowego dla letniej akcji promocyjnej piwa Leżajskprzygotowanie i przeprowadzenie sesji, soprządzenie raportu z sesji kreatywnej2001Agencja Reklamy "WENECJA"
Badania społeczne i ewaluacjeBadania związane z wprowadzeniem nowych opakowań do płynów ustrojowych( focus grup interviev), dokonanie analizy wyników i opracowanie raportu2001MMS Sp. z o.o.
Badania społeczne i ewaluacje"Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw" - badania ogólnopolskiebadania ilościowe2001Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Badania społeczne i ewaluacjeRaport z badań "Rynek szkoleń informatycznych dla polskich przedsiębiorstw"badania ankietowe2001DATA GROUP SA
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie klimatu dla przedsiębiorczości w Tczewiewywiady indywidualne z przedsiębiorcami2001Zarząd Miasta Tczewa
Badania społeczne i ewaluacjeBadania dotyczące koncepcji reklamowej dla nowego wizerunku połączonych banków BPH i PBK2001Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie opinii mieszkańców Krakowa nt. "Programu gospodarki odpadami w gminie Kraków"2001Urząd Miasta Krakowa
Badania społeczne i ewaluacjePrzeprowadzenie badań opinii mieszkańców Krakowa nt. hiper- i supermarketów(focus grup interviev) dokonanie analizy wyników i opracowanie raportu2001Urząd Miasta Krakowa
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Miasta Kętrzyncykl warsztatów, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2001Zarząd Miasta Kętrzyn
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Miasta Czechowice - Dziedzicecykl warsztatów, prace konsultingowe2001Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Miasta Orzeszecykl warsztatów, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2001Zarząd Miasta Orzesze
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Gminy Jerzmanowacykl warsztatów, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2001Zarząd Gminy Jerzmanowa
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategie Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego (woj. śląskie)prace warsztatowe, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2001Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Planowanie i zarządzanie strategiczneSeminarium dla samorządów lokalnych województwa śląskiego nt. planowania i finansowania rozwoju lokalnegocykl warsztatów, prace konsultingowe2001Fundusz Górnośląski S.A.
Planowanie i zarządzanie strategiczneStudium wykonalności dla inwestycji "Mrongoville" - miasteczko countryopracowania eksperckie2001Zarząd Miasta Mrągowa
Planowanie i zarządzanie strategiczne"Plan strategicznego rozwoju miasta Tczewa na lata 2003-2015"cykl warsztatów, cykl badań, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2001Zarząd Miasta Tczewa
SzkoleniaProwadzenie specjalistycznych, otwartych szkoleń dla średnio i wysoko zaawansowanych w zakresie przygotowania, prowadzenia i raportowania Focus Group Interviewtrening badania jakościowe (focus grup interview)2000Eskadra - Program Ofensywa
SzkoleniaOpracowanie strategii informacyjnej dla jednostek samorządu terytorialnegocykl szkoleń2000USAID - Program Local Government Partnership Program
SzkoleniaCykl szkoleń z zakresu Public Relations dla pracowników wyższego szczebla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiegocykl szkoleń2000Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
SzkoleniaMałe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiejcykl szkoleń2000Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
SzkoleniaPozyskiwanie funduszy zewnętrznych - szkolenie dla przedsiębiorców lokalnych działających na terenie Mikołajekcykl szkoleń2000Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
SzkoleniaFundusze Strukturalne i Nowa Orientacja PHARE. Szkolenia dla Urzędów Wojewódzkich i Sejmików Wojewódzkichprace konsultingowe2000West Midlands Enterprise Limited
SzkoleniaProgramy Unii Europejskiej wspierające politykę rynku pracy. Szkolenia dla urzędników powiatów województwa mazowieckiego i województwa Świętokrzyskiegocykl szkoleń2000Fundacja Rozwoju Polityki Społecznej
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćPrzygotowanie kampanii lobbingowej pod wprowadzenie na rynek polski ekologicznego proszku do praniaopracowanie koncepcji prowadzenia kampanii lobbingowej2000Polski Klub Ekologiczny
Budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięćRewitalizacja miejskich obszarów historycznych o przemysłowej genezie (Nikiszowiec, Giszowiec w Katowicach)action plus2000Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Habitat - Biuro Programu UNDP, Związek Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie klimatu dla przedsiębiorczości na Ziemi Cieszyńskiej (12 gmin: Gmina Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jaworze oraz powiat cieszyński)opracowanie raportu2000USAID- Program Local Government Partnership Program
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie opinii o książkowych seriach kolekcjonerskich.2000Mediapolis
Badania społeczne i ewaluacjeBadanie klimatu dla przedsiębiorczości w powiecie ząbkowickim2000USAID - Program Local Government Partnership Program
Badania społeczne i ewaluacjeOcena programu Radia Flash(focus grup interviev) dokonanie analizy wyników i opracowanie raportu2000Radio Flash
Badania społeczne i ewaluacjeCykl badań społecznych związanych z inwestycją "Nowe Miasto" w Krakowie (wspólnie z VRG Strategia)na próbie 5000 respondentów, dokonanie analizy wyników i opracowanie raportu2000Tishman Speyer Properties
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Cieszyńskiej (12 gmin: Gmina Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jaworze oraz powiat cieszyński)cykl warsztatów, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2000USAID- Program Local Government Partnership Program
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Gostyńcykl warsztatów, prace konsultingowe, badanie klimatu dla przedsiębiorczości2000Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Pisz.cykl warsztatów, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2000Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Planowanie i zarządzanie strategicznePrzegląd Strategiczny dla Miasta Gorlicecykl warsztatów, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2000Urząd Miasta Gorlice
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Ząbkowickiegocykl warsztatów, prace konsultingowe, badanie klimatu dla przedsiebiorczości2000USAID - Program Local Government Partnership Program
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Powiatu Mrągowskiego (wspólnie z Mikołajskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych)cykl warsztatów, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2000Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Planowanie i zarządzanie strategiczneStrategia Rozwoju Miasta Mrągowacykl warsztatów, prace konsultingowe, dokumenty strategiczne2000Urząd Miasta Mrągowa