Smart Europe Experience

 

 see_naglowek_logotypy 2.jpg

 

 

Informacje o projekcie

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch wraz z Fundacją British Council i partnerem zagranicznym Baltic Region Healthy Cities Association, zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Smart Europe Experience”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. 

Celem głównym projektu jest przygotowanie przedstawicieli miast do wyboru i wdrożenia inteligentnych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych służących poprawie zarządzania miastem zgodnie z ideą smart city.Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli gmin, których fiszki projektowe zostały wybrane do II etapu konkursu dotacji Human Smart Cities ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dnia 18.07.2017 r., w tym do:

współtworzących/prowadzących działania projektowe w ramach konkursu dotacji.

Zakłada się udział łącznie 250 osób.

W ramach projektu zorganizowane będą 5 dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Finlandii (Helsinki, Turku, Salo) i Wielkiej Brytanii (Londyn, Stoke-on-Trent). Miasta, w których realizowane będą programy mobilności, posiadają szerokie doświadczenie z zakresu wdrażania rozwiązań smart city w różnych obszarach tematycznych m.in. mobilności, ekologii czy partycypacji społecznej. Realizacja Indywidualnego Planu Mobilności i wizyta w jednym z Miast Przyjmujących pozwoli na wzrost kompetencji uczestników projektu w powyższym zakresie.

Okres    realizacji  projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r.

 

 m595_smart graf.PNG

 

Warunki udziału

Aby wziąć udział w projekcie Uczestnik projektu musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)       w zakresie formy zatrudnienia:

b)      zakres jego obowiązków zawodowych wpisuje się w działania ujęte w projekcie złożonym w konkursie dotacji;

c)       posiada pisemną zgodę na wyjazd wystawioną przez  kierownika   Instytucji Wysyłającej;

d) w przypadku przedstawiciela organizacji pozarządowej lub partnera społecznego posiada pisemne zaświadczenie, że Instytucja Wysyłająca współtworzy/prowadzi działania projektowe w ramach konkursu dotacji w gminie wybranej do II etapu konkursu dotacji wystawione przez osobę uprawnioną w gminie;

e) przedstawi w procesie aplikacji korzyści płynące z jego/jej mobilności dla instytucji wysyłającej w kontekście wniosku składanego w II etapie konkursu dotacji;

f) przedstawi pisemne zobowiązanie do przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla współpracowników w terminie do 30 dni po powrocie z mobilności;

g)        przedstawi pisemne zobowiązanie do złożenia pisemnego raportu z mobilności w terminie do 30 dni po powrocie z mobilności;

h) gmina, której przedstawicielem będzie Uczestnik złożyła lub deklaruje złożyć wniosek o przyznanie dotacji w konkursie dotacji w terminie określonym w regulaminie konkursu.

 

 m595_zatrudnienie_SEE.PNG

 

W ramach projektu zapewniamy transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas mobilności. Uczestnik ponosi jedynie koszty dojazdu na lotnisko i dojazdu na warsztaty przygotowawcze.

 

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie realizowana w II naborach. Harmonogram każdego naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej projektu i potrwa minimum 21 dni. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby osób, przewidziano dodatkową turę rekrutacji. Liczba miejsc w projekcie
w poszczególnych turach wynosi 125, przy czym w I turze w projekcie przewidziane są max. 2 miejsca dla przedstawicieli jednej gminy, a w ramach II tury max. 6 miejsc dla przedstawicieli jednej gminy.

Kandydat, ubiegając się o przystąpienie do udziału w projekcie, wypełnia formularz rekrutacyjny (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z załącznikami (załączniki od 2 do  4 do regulaminu), a następnie wysyła drogą elektroniczną skan podpisanego formularza wraz załącznikami.

Skan wniosku należy przesłać na adres mailowy: smart@cds.krakow.pl, a oryginał drogą pocztową do biura rekrutacji pod adres: 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3, niezwłocznie po wysłaniu skanu wniosku drogą elektroniczną.

Formularz rekrutacji wraz z załącznikami oraz szczegółowy harmonogram dostępne będą na stronach internetowych partnerów projektu: www.cds.krakow.pl i  www.britishcouncil.pl.

Rekrutacja uczestników do projektu realizowana jest przez Lidera Projektu – Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3.

 

 

Rekrutacja  uzupełniająca  15 - 31 października 2018 r. (trwająca)

Aktualne dokumenty rekrutacyjne, w tym regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy zamieszczone są poniżej:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2.  Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny
 3.  Załącznik nr 2. Zgoda na wyjazd zagraniczny
 4.  Załącznik nr 3a. Zaświadczenie o zatrudnieniu dla JST
 5. Załącznik nr 3b. Zaświadczenie o zatrudnieniu dla NGO
 6. Załącznik nr 4. Zaświadczenie potwierdzające udział Instytucji Wysyłającej we współtworzeniu działań projektowych w ramach konkursu dotacji
 7.   Załącznik nr 5. Wzór raportu z mobilności
 8.   Załącznik nr 6. Karta oceny formalnej i merytorycznej
 9.  Załącznik nr 7. Obowiązek informacyjny RODO
 10. Załącznik nr 8.  Honorowane   certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego

 

* Załącznik nr 4 jest obowiązkowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych/partnerów społecznych współtworzących/prowadzących działania projektowe w ramach konkursu dotacji w gminie wybranej do II etapu ww. konkursu.

I uzupełniająca tura naboru uczestników do projektu:   15.10.2018 – 31.10.2018 r.

W ramach I uzupełniającej tury naboru rekrutujemy uczestników na wyjazdy zagraniczne odbywające się  w terminie styczeń-marzec 2019 r

 

Jednocześnie informujemy, że wyniki I naboru (zakończonego) znajdują się poniżej:

Wyniki naboru I

 

 

 

 

Rekrutacja 5-29 września 2018 r. (zakończona)

Materiały do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2.  Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny
 3.  Załącznik nr 2. Zgoda na wyjazd zagraniczny
 4.  Załącznik nr 3a. Zaświadczenie o zatrudnieniu dla JST
 5. Załącznik nr 3b. Zaświadczenie o zatrudnieniu dla NGO
 6. Załącznik nr 4. Zaświadczenie potwierdzające udział Instytucji Wysyłającej we współtworzeniu działań projektowych w ramach konkursu dotacji
 7.   Załącznik nr 5. Wzór raportu z mobilności
 8.   Załącznik nr 6. Karta oceny formalnej i merytorycznej
 9.  Załącznik nr 7. Obowiązek informacyjny RODO
 10. Załącznik nr 8.  Honorowane   certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego

* Załącznik nr 4 jest obowiązkowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych/partnerów społecznych współtworzących/prowadzących działania projektowe w ramach konkursu dotacji w gminie wybranej do II etapu ww. konkursu.

I tura naboru uczestników do projektu:   05.09.2018 – 25.09.2018 r.

W ramach I tury naboru rekrutujemy uczestników na wyjazdy zagraniczne odbywające się  w terminie styczeń-marzec 2019 r.

 

Informacji na temat projektu i rekrutacji udziela:
Katarzyna Gembal
e-mail: smart@cds.krakow.pl
tel. (12) 623 77 40 wew. 30 lub +48 668 327 497

 

 

Miasta przyjmujące

 

Helsinki

Położona na południu stolica Finlandii. Miasto przez wiele lat rozwinęło szereg rozwiązań smart, m.in. domy z technologią adaptacyjną, cyfrowe usługi zdrowotne, współdzielone samochody, szkoły przyszłości (najnowsze technologie uczenia się), systemy zbierania odpadów, zoo wolne od emisji CO2, park paneli solarnych, zarządzanie sieciami gospodarki komunalnej (Smart Grid), testowanie rozwiązań IoT (Internet of Things), wykorzystanie danych osobowych w standaryzacji usług.

„IESE Cities in Motion Index” (2017): 29. miejsce.

 

Turku

Najstarsze fińskie miasto położone w południowo-zachodniej części kraju. Przyjęto, że do 2040 będzie „miastem wolnym od węgla” dzięki wprowadzaniu zrównoważonych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym i inteligentnej mobilność (pionier w integracji transportu przez pakiety usług mobilnych). Rozwinięto narzędzia partycypacji np. grupy sparingowe w planowaniu przestrzennym oraz stronę internetową miasta z rozbudowanym interfejsem wyrażania opinii.

Ranking „europeansmartcities 3.0” (Uniwersytet Techniczny w Wiedniu 2014): 11. miejsce.

 

Salo

Miasto położone w pobliżu Helsinek, dawna siedziba jednej z największych fabryk Nokii, obecnie centrum badawcze. Miasto wdrożyło liczne projekty smart m.in. SenCity: oświetlenia LED  zbierające dane dotyczące natężenia ruchu, temperatury i stanu nawierzchni drogi; ponadto system City Monitor – informacje dla mieszkańców o oświetleniu w mieście, zużyciu energii, stanie dróg itp., z możliwością wyrażania opinii.

Londyn

Stolica Wielkiej Brytanii i światowa metropolia. Realizuje różne projekty z zakresu smart city. W związku z rosnącą populacją powstał Smart London Board, który koordynuje smart działania miasta w wielu obszarach m.in. transporcie, gospodarce komunalnej, energooszczędności, planowaniu przestrzennym, współpracy międzysektorowej. Przykładowe projekty to: London Datastore – otwarta baza danych o mieście, Talk London – platforma do składania uwag przez mieszkańców; Better Future – program wspierający eko-technologie w biznesie; Heathrow Pods – innowacyjny zeroemisyjny transport lotniskowy.

„IESE Cities in Motion Index” (2017): 2. miejsce.

 

Stoke-on-Trent

Położona w środkowej Anglii dawna stolica przemysłu ceramicznego, obecnie centrum usług i dystrybucji. Skupia się na smart rozwiązaniach z zakresu energooszczędności i ekotechnologii. Jest w trakcie realizacji projektów: Gigabit City – mającego na celu zapewnienie łączności światłowodowej dla mieszkańców i biznesu docelowo na obszarze całego miasta; District Heat Network – system ogrzewania budynków i wody przy wykorzystaniu energii geotermalnej. W Stoke-on-Trent w dużym stopniu wykorzystywane są smart-samochody.

Ranking „europeansmartcities 3.0” (Uniwersytet Techniczny w Wiedniu 2014): 45. miejsce.

 
 KATALOG OFERT MIAST PRZYJMUJĄCYCH
 
 
 
 
Realizatorzy projektu

 

Realizatorem projektu jest:

-        Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch – lider projektu;

-        Fundacja British Council – partner krajowy;

-        Baltic Region Healthy Cities Association - partner zagraniczny.

 

 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz doradztwa, głównie dla instytucji publicznych. Na rynku polskim funkcjonuje od 2000 roku, choć część z zespołu, już wcześniej, w ramach innych organizacji, działała w obszarze doradztwa i szkoleń.

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje działania przede wszystkim w poniższych obszarach:

 •  procesy strategiczne dla sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, w tym SMART strategie dla miasta i obszarów aglomeracyjnych;
 • partycypacja społeczna i konsultacje społeczne (szczególnie w ujęciu deliberatywnym) - projektowanie, doradztwo i realizacja działań partycypacyjnych m.in. dla inwestycji lub przedsięwzięć, procesów rewitalizacji oraz procesów planowania przestrzennego   i strategicznego;
 •  badania społeczne (w obszarach m.in. rynku pracy, edukacji, pomocy społecznej oraz kultury);
 •  ewaluacje projektów i programów operacyjnych;
 •  pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje i projekty miękkie wraz   z opracowywaniem pełnej dokumentacji.

 

 

Fundacja British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

Tworzy przyjazne, zbudowane na wiedzy porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią i innymi krajami oraz buduje relacje i zaufanie. Realizuje działania w ponad 100 krajach na całym świecie, w obszarze kultury i sztuki, języka angielskiego, edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Co roku współpracuje bezpośrednio z ponad 20 milionami osób, a z działaniami online, publikacjami 
i programami radiowymi oraz telewizyjnymi dociera do ponad 500 milionów osób.

Historia British Council w Polsce sięga 1938 roku. Obecnie prowadzi działalność  w trzech centrach (Warszawa, Kraków, Wrocław). Każdego roku dociera do tysięcy uczniów, nauczycieli i wykładowców, liderów społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, twórców i przedsiębiorców w Polsce. 

Wybrane projekty:

Empowering Communities in Europe – celem projektubyło zwalczanie stygmatyzacji migrantów oraz wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia. Projekt był realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami w siedmiu krajach: Polsce, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech od 2 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku. 

Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space – celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi poprzez wzmocnienie kompetencji pracowników JST, NGO i organizacji pracodawców w oparciu o wybrane polityki publiczne. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Doradztwa Strategicznego i partnerami ze Szkocji i Chorwacji.

Aktywna Społeczność – celem projektu byłowprowadzenie zmian społecznych oraz dążenie do  zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie trwałej globalnej sieci liderów i liderek, którzy jako osoby wpływające na dane społeczności będą aktywnie uczestniczyć w dialogu, uczyć się i współpracować w celu rozwiązywania globalnych problemów.

Strona internetowa Partnera: https://www.britishcouncil.pl/

 

 

Baltic Region Healthy Cities Associtation

Ośrodek Współpracujący Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie Zdrowych Miast 
w regionie Bałtyku.  Pełni funkcję centrum wiedzy (doświadczenia, dobre praktyki, nowe rozwiązania) dla swoich partnerów i interesariuszy. Członek sieci Europejskich Zdrowych Miast WHO oraz sieci Fińskich Zdrowych Miast. BRHCA organizuje szkolenia i wizyty studyjne,  wspiera współpracę międzysektorową oraz zrównoważone polityki miejskie  w zakresie zdrowia i dobrobytu. BRHCA była liderem lub wiodącym partnerem kilku projektów europejskich.

Wybrane projekty:

 •  IROHLA - “Intervention Research On Health Literacy among Ageing population” (2013-15) zapewnianie innowacyjnych rozwiązań w terapii dla osób starszych.
 • EmpowerKids -  Health education and social advice for low-income families with small children (2016-18) – rozwinięcie i prowadzenie internetowej gry promującej zdrowy tryb życia dla dzieci oraz osób zajmujących się problemami zdrowotnymi i społecznymi.
 •  BaltCityPrevention – Baltic Cities tackle lifestyle-related diseases (2017-19) – projekt badający potencjał narzędzi e-zdrowia dla efektywniejszych interwencji w promocję zdrowia 
  w regionie Bałtyku.
 • HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities (2018-20) – projekt jednoczący planistów, przedstawicieli innych sektorów oraz mieszkańców w planowanie infrastruktury rowerowej w oparciu o gry symulacyjne i inne narzędzia interaktywne.

Organizacja kooperuje z fińskimi miastami Turku, Salo oraz Helsinkami w wypracowywaniu nowych rozwiązań dla poprawy zdrowia i dobrobytu oraz kształtowania polityk miejskich.

Strona internetowa Partnera:  http://www.marebalticum.org/brehca/

 

 

 

Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia

 

 • Warsztaty przygotowujące do odbycia mobilności:

Warsztaty służące analizie potrzeb mobilnościowych w kontekście oferty Miast Przyjmujących celem optymalnego przygotowania założeń IPM. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do opracowania IPM, zapoznanie z katalogiem ofert Miast Przyjmujących oraz przygotowanie do wizyt studyjnych.

Terminy i miejsce warsztatów (I tura):

 • Warszawa, 10.12.2018 r. godz. 10:00-18:00, Centrum Konferencyjno-Apartamentowe "Mrówka", Przekorna 33, 02-971 Warszawa
 • Warszawa, 11.12.2018 r., godz. 10:00-18:00, Centrum Konferencyjno-Apartamentowe "Mrówka", Przekorna 33, 02-971 Warszawa
 • Kraków, 13.12.2018 r., godz. 10:00-18:00, VIENNA HOUSE EASY CRACOW, ul. Przy Rondzie 2, Kraków.

 

Terminy i miejsce warsztatów (II tura): warsztaty planowane  są  na  czerwiec -  lipiec 2019.

 

 • Wyjazdy studyjne

Wizyta studyjna w Turku

Temat: Zapoznanie się z dobrymi praktykami realizowanymi przez miasto Turku w zakresie partycypacji społecznej, zrównoważonej mobilności i poprawy jakości życia.

Termin: 25.02.-01.03.2019 r.

Liczba uczestników: 11 osób

Program wizyty:

26.02.2019               

 • 09:30 – Spotkanie z uczestnikami w hotelu
 • 10:30 -11:30 - zapoznanie z projektem “Posłańcy Czytania”, miejsce: Biblioteka Miejska Turku, Linnankatu 2
 • 13:00-15:00 - wizyta w Syvälahti i zapoznanie się z Family Centre i ośrodkiem edukacyjnym, miejsce: Pitkäpellonkatu 6
 • 15:00-16:00 – prezentacja Planu Klimatycznego Turku zakładającego osiągnięcie neutralności węglowej do 2029 roku, dyskusja z ekspertem z Urzędu Miasta

27.02.2019 r.

 • 9:00-10:00 – omówienie projektu Youth Guarantee Ohjaamo połączone z dyskusją, miejsce: Yliopistonkatu 25A
 • 10:30-12:00 – prezentacja projektu Great Everyday Environment zakończona dyskusją, miejsce: Yliopistonkatu 27a
 • 15:30 - 17:00 – prezentacja Rady Młodizeży odnośnie projektu Boosting Youth Participation, miejsce: Baltic Sea House, Vanha Suurtori 7
 • 17:00 – 18:00 – uczestnictwo w spotkaniu Rady Młodzieży zakończone wspólną kawą, miejsce: Turku City Hall, Aurakatu 2

28.02.2019 r.

 • 8:45 – spotkanie przy Urzędzie Miasta (Aurakatu 2)i przejazd do dzielnicy Varissuo
 • 9:30-10:30 – spotkanie z planistką miejską i omówienie partycypacyjnego aspektu rewitalizacji Parku Centralnego, miejsce: Blomberginaukio 4
 • 13:00-15:00 – prezentacje i dyskusje dotyczące zrównoważonej mobilności z przedstawicielami Valonii - Service Center for Sustaianable Development and Energy, Turku Region Public Transport oraz Union of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission, miejsce: Valonia and Regional Council of Southwest Finland, Ratapihankatu 36
 • 15:15-16:15 – zrównoważona mobilność w praktyce – wycieczka rowerowa z wykorzystaniem rowerów miejskich

 

Wizyta studyjna w Salo

Temat: Zapoznanie się z dobrymi praktykami realizowanymi przez miasto Salo w zakresie ekotechnologii i ekorozwiązań, Internetu rzeczy, zrównoważonej mobilności, zarządzania gospodarką komunalną i innowacji mieszkaniowych.

Termin: 04-08.03.2019 r.

Liczba uczestników: 17 osób

Program wizyty:

05.03.2019 r.

 • 8:30 – spotkanie z uczestnikami w lobby hotelu Scandic Salo (Länsiranta 10)
 • 9:00 – 9:30 – przywitanie uczestników projektu przez przedstawiciela Urzędu Miasta Salo, miejsce: Urząd Miasta, Tehdaskatu 2
 • 9:30-12:00 – cykl wystąpień przedstawicieli Urzędu Miasta prezentujących ogólną charakterystykę Salo, przemiany strukturalne miasta na przestrzeni lat oraz Strategię rozwoju i kluczowe projekty realizowane przez miasto. Na zakończenie sesji wspólna dyskusja z uczestnikami projektu, miejsce: Urząd Miasta, Tehdaskatu 2
 • 13:00-14:00 – prezentacja projektu SenCity przez przedstawiciela firmy Lumine lightning Solutions, miejsce: Urząd Miasta, Tehdaskatu 2
 • 14:30-16:30 – turystyka w Salo - wizyta w Mathildedal village i parku Teijo

06.03.2019 r.

 • 10:00-12:00 – spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta dotyczące polityki gospodarczej Salo oraz zrównoważonych osiedli mieszkaniowych, miejsce: Urząd Miasta, Tehdaskatu 2
 • 13:00-14:30 – wizyta w Ecological Power Plant

07.03.2019 r.

 • 8:30-11:00 – spotkanie prezentujące przykłady integrowania rozwiązań z zakresu IoT z ICT w różnych aspektach życia miejskiego m.in. poprzez nowe aplikacje i rozwój mobilności, miejsce: Urząd Miasta, Tehdaskatu 2
 • 13:00-14:00 - wizyta w Salo IoT Campus (Joensuunkatu 7)
 • 14:00-15:00 – Salo: natura i środowisko - spotkanie i dyskusja z przedstawicielem wydziału ochrony środowiska (Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7)

 

Wizyta studyjna w Helsinkach

Temat: zapoznanie się z dobrymi praktykami realizowanymi w mieście Helsinki, zwłaszcza w zakresie partycypacji społecznej, zrównoważonej mobilności, wykorzystania danych o mieście oraz zrównoważonych osiedli mieszkaniowych.

Termin: 18-22.03.2019 r.

Liczba uczestników: 15 osób

Program wizyty:

19.03.2019 r.

 • 7:45 - spotkanie z uczestnikami w hotelu GLO Hotel Art, Lönnrotinkatu 29?
 • 9:00-10:30 – oprowadzanie po Kalasatama district, miejsce: Kalasatama Urban Lab, REDI, Sköne building, Hermannin rantatie 5
 • 12:30-14:00 – wizyta w ośrodku partycypacyjnym Brygge, miejsce: Oodi Library, Töölönlahdenkatu 4
 • 14:30-16:00 – zapoznanie z projektem „Gra Partycypacyjna”, miejsce: Aleksanterinkatu 20

20.03.2019 r.

 • 9:30-11:00 – Jätkäsaari – zapoznanie z projektami mobilnościowymi, miejsce: biblioteka, Tyynenmernkatu 1
 • 13:00-14:30 - Prezentacja projektu Helsinki Region Infoshare przez Koordynatorkę Projektu, miejsce: Siltasaarenkatu 22
 • 15:00 – 16:00 - Wizyta w Maria 01 Startup Community oraz zapoznanie się z jednym ze startupów – CHAOS, miejsce: Lapinlahdenkatu 16

21.03.2019 r.

 • 9:00-10:00 – Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta poświęcone ruchowi rowerowemu w Helsinkach, miejsce: Kansakoulukatu 3
 • 10:00-12:00 – zrównoważona mobilność w praktyce - wycieczka rowerowa po centrum miasta
 • 13:30-16:00 – prezentacja projektu Carbon Neutral Helsinki 2040

 

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]