FAQ


Rekrutacja

 

1. Mam wątpliwości, czy moja Instytucja Wysyłająca kwalifikuje się do projektu. Jak to sprawdzić?

Należy odpowiedzieć sobie na 3 pytania:

Przykład: IW jest zarejestrowana i prowadzi działalność w Katowicach – warunek jest spełniony. IW jest zarejestrowana w Katowicach, ale prowadzi swoją działalność na terenie województwa małopolskiego – warunek nie jest spełniony.

Przykład: IW to świetlica środowiskowa prowadzona przez organizację pozarządową – warunek jest spełniony. IW to świetlica środowiskowa prowadzona przez zakon – warunek nie jest spełniony.

Przykład 1: Podmioty tj. Policja czy szkoły ogólnodostępne prowadzą działania o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, natomiast nie jest to ich główna działalność – nie spełniają więc kryterium dostępu
. Należy zatem sprawdzić profil działalności IW – np. zapisy statutu, regulaminu organizacyjnego itd. Informacje te będą weryfikowane na etapie oceny wniosku.

Przykład 2: Zakres działalności MOPS wpisuje się w wymagania regulaminu wobec instytucji wysyłających, o ile pełni zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przy czym tutaj ważne będą także indywidualne obowiązki zawodowe kandydata tj. bezpośrednia praca z dziećmi, młodzieżą, młodymi osobami i ich rodzinami; co oznacza, że nie każdy pracownik MOPS może być uczestnikiem projektu. Oznacza to, że IW spełnia warunek dostępu, natomiast nie każdy pracownik tej IW jest kwalifikowanym uczestnikiem projektu.

 

2. Moja Instytucja Wysyłająca spełnia wszystkie kryteria, ale dalej nie jestem pewien czy ja mogę ubiegać się o udział w projekcie. Co muszę sprawdzić?

Należy przede wszystkim sprawdzić, czy spełnia się kryteria dostępu tj.

Przykład: Jestem zatrudniony na umowę o pracę w IW – warunek spełniony. Współpracuję od czasu do czasu z IW – okazjonalnie – warunek nie jest spełniony.

Przykład 1: Pracuję jako asystent rodziny – jest to moja główna, codzienna praca – warunek spełniony. Pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej, ale podczas wakacji pomagam jako opiekun w świetlicy środowiskowej – warunek nie jest spełniony.

Przykład 2: Pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej, ale równocześnie działam jako wolontariusz w Domu Dziecka – kilka razy w tygodniu prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci, moja współpraca z Domem Dziecka trwa już kilka lat, ma charakter stały, mam podpisaną umowę o wolontariacie – warunek jest spełniony. Należy jednak zwrócić uwagę, że IW będzie w tym przypadku Dom Dziecka.

Przykład: Pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na stanowisku pedagoga, na co dzień prowadzę terapie dla dzieci – warunek spełniony. Pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ale zajmuję się sprawami administracyjnymi – warunek nie jest spełniony.

 

3. Ile osób może pojechać na mobilność w ramach jednej organizacji/instytucji?

Łącznie z jednej instytucji może pojechać od 1 do 3 osób. W przypadku pozostania wolnych miejsc dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby przedstawicieli jednej instytucji.

 

4. W ilu naborach będzie organizowana rekrutacja do projektu i kiedy?

Rekrutacja do projektu będzie organizowana w I naborze, który będzie miał miejsce w lutym 2021r.

 

5. Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane po zakończeniu procesu rekrutacji. Przewidywany termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników to początek kwietnia.

 

6. Nie znam języka angielskiego ani hiszpańskiego – czy mogę ubiegać się o udział w projekcie?

Tak, znajomość języka angielskiego/hiszpańskiego nie jest wymagana. Podczas wizyt studyjnych zapewniamy w razie potrzeby usługę tłumacza.

 

7. Co w sytuacji, gdy nie posiadam certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2 lub wyższym?

Znajomość języka hiszpańskiego nie stanowi kryterium dostępu. Oznacza to, że można ubiegać się o udział w projekcie bez znajomości języka hiszpańskiego – w ramach projektu zapewniamy usługę tłumacza podczas wizyty studyjnej. Znajomość języka hiszpańskiego potwierdzona honorowanym certyfikatem stanowi kryterium premiujące i pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów na etapie oceny formularza rekrutacyjnego. Lista honorowanych certyfikatów stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji.

Lista honorowanych certyfikatów

 

8. Jestem przedstawicielem organizacji pozarządowej, która nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę. Czy muszę wypełniać Załącznik nr 3. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu lub współpracy?

Tak, każdy kandydat powinien przestawić zaświadczenie o formie współpracy z Instytucją Wysyłającą. Nie musi to być umowa o pracę, natomiast w zaświadczeniu i formularzu rekrutacyjnym należy określić jaka to jest forma współpracy.

 

9. Kto powinien podpisać zgodę na udział w programie mobilności? Czy należy przedstawić upoważnienie tej osoby do reprezentowania Instytucji Wysyłającej?

W przypadku organizacji pozarządowej wszystkie dokumenty, które są podpisywane przez upoważnionego przedstawiciela Instytucji Wysyłającej, powinny być podpisane przez prezesa lub jednego z członków zarządu danej organizacji. W przypadku instytucji publicznej – przez dyrektorów danej instytucji. Nie trzeba przedstawiać dodatkowych dokumentów potwierdzających upoważnienie do reprezentowania Instytucji, należy jednak zwracać uwagę, aby dokumenty były podpisane przez właściwe osoby. W przypadku, gdy o udział w projekcie ubiega się prezes/dyrektor instytucji, dokumenty te mogą być podpisane przez niego.

 

10. Czy przedstawiciele instytucji działających na terenie województwa śląskiego, ale zarejestrowanych poza nim mogą brać udział w projekcie?

Tak, Instytucja Wysyłająca powinny działać na terenie województwa śląskiego.

 

11. Brałem już udział w projekcie dotyczącym mobilności ponadnarodowej. Czy mimo to mogę wziąć udział w projekcie?

Regulamin konkursu nie wyklucza udziału w mobilności ponadnarodowej w ramach innego projektu realizowanego w ramach działania 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej pod warunkiem spełnienia kryteriów udziału w projekcie.

 

12. Nie spełniam żadnego z kryteriów premiujących, czy w dalszym ciągu mogę ubiegać się  o udział w projekcie?

Tak. Kryteria premiujące pozwalają na uzyskanie dodatkowych punktów i zajęcie wyższego miejsca na liście rankingowej. Brak spełnienia tych kryteriów nie eliminuje z udziału w projekcie – Kandydat otrzyma wtedy 0 punktów, ale przy spełnieniu kryteriów dostępu będzie uwzględniany w liście rankingowej.

 

pytania ogólne

 

1. Jakie są obowiązki uczestnika projektu?

Do obowiązków uczestnika projektu należą:

-        wypełnienie ankiety diagnostycznej i pretestu;

-        uczestnictwo w seminarium;

-        opracowanie Indywidualnego Planu Mobilności (IPM);

-        realizacja programu wizyty studyjnej zawartego w IPM (potwierdzanie obecności podpisem);

-        terminowe przekazanie sprawozdawczości z odbytej wizyty studyjnej tj. raportu z mobilności, sprawozdania ze spotkania informacyjnego dla współpracowników;

-        przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla współpracowników;

-        wypełnienie ankiety on-line tzw. posttestu.

Obowiązki uczestnika projektu reguluje umowa o udział w projekcie.

 

2. Co w przypadku, gdy nie będę mógł z uczestniczyć w zaproponowanej wizycie studyjnej i zrezygnuję z udziału? Czy będę ponosił z tego tytułu jakieś koszty?

Kwestia rezygnacji z udziału z projektu będzie regulowana umową o udział w projekcie. Kluczowy jest moment, w którym nastąpiłaby ewentualna rezygnacja. W sytuacji, gdy zostaną już poniesione koszty (np. uczestnik weźmie udział w seminarium) w miarę możliwości będziemy proponować inny termin wizyty. W każdym przypadku decyzja jest podejmowana indywidualnie i jest zależna od sytuacji danego uczestnika, jak i momentu rezygnacji. W przypadku rezygnacji uczestnik powinien się liczyć z możliwością zwrotu poniesionych kosztów związanych z jego dotychczasowym udziałem w projekcie. W zależności od momentu rezygnacji oraz okoliczności koszty mogą obejmować udział w warsztatach, bilety lotnicze, noclegi podczas wizyty studyjnej, otrzymane wsparcie eksperckie.

 

seminarium przygotowujące do odbycia mobilności

 

1. Kiedy i gdzie odbędzie się seminarium?

Seminarium zaplanowane jest na maj-czerwiec 2021r. Odbędzie się w wybranym mieście na terenie województwa śląskiego – prawdopodobnie w Katowicach, ale nie wykluczamy lokalizacji seminarium w innym mieście. Planowane są 2 terminy seminarium – 2 grupy po 20 osób. Seminarium to wydarzenie jednodniowe (6h).

 

2. Czy udział w seminarium jest obowiązkowy? Co w sytuacji, gdy nie mogę uczestniczyć w podanym terminie?

Udział w seminarium jest obowiązkowym elementem udziału w projekcie. Każda nadzwyczajna sytuacja związana z niemożnością uczestniczenia w seminarium będzie rozpatrywania indywidualnie.

 

3. Czy uczestnik ponosi jakieś koszty w związku z udziałem w seminarium?

Uczestnik ponosi jedynie koszt dojazdu na seminarium. W ramach projektu zapewniamy lunch w dniu seminarium oraz catering w trakcie (tzw. przerwy kawowe). Z uwagi na jednodniowy charakter seminarium nie zapewniamy noclegu.

 

4. Czemu służy seminarium?

Seminarium służy analizie potrzeb mobilnościowych w kontekście doświadczeń i oferty La Rueca i instytucji współpracujących. Podczas seminarium uczestnicy zostaną przygotowani do opracowania IPM, zapoznają się z katalogiem rozwiązań wdrażanych przez partnera oraz przygotują do wizyt (kwestie organizacyjne, ale też wskazówki merytoryczne).

 

wizyty studyjne

 

1. Jak liczne grupy będą wysyłane do Miast Przyjmujących?

Liczba osób, które odbędą wizytę studyjną w ramach jednego wyjazdu będzie wynosić ok. 14 osób.

 

2. Kiedy organizowane będą wyjazdy?

Wizyty studyjne organizowane będą między czerwcem a listopadem 2021 r. O terminie wyjazdu decydować będzie przeprowadzona indywidualnie diagnoza z zakwalifikowanym uczestnikiem pod kątem potrzeb i oczekiwań związanych z mobilnością oraz dostępnością miejsc w ramach poszczególnych wizyt. Terminy wizyt mogą ulegać zmianom z uwagi na aktualne obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

 

3. Czy podczas wizyt studyjnych będzie obecny opiekun grupy z Polski?

Uczestnicy docierają na miejsce wizyty samodzielnie (transport jest zapewniony, otrzymują instrukcje podróżne). Podczas wizyt jest obecny koordynator ze strony partnera ponadnarodowego, który towarzyszy grupie podczas zajęć merytorycznych.

 

4. Czy w ramach wizyty studyjnej uczestnik ponosi jakieś koszty?

W ramach wizyty studyjnej uczestnik ponosi jedynie koszt dojazdu na lotnisko w Polsce (i powrotu z lotniska do domu). Pozostałe koszty tj. przelot do/z Madrytu, zakwaterowanie ze śniadaniem podczas wizyty studyjnej, ubezpieczenie podróżne są zapewnione w ramach projektu. Dodatkowo uczestnik otrzymuje dietę podróżną wyliczoną według stawek w rozporządzeniu dot. delegacji zagranicznych, która ma służyć do pokrycia kosztów wyżywienia i przejazdów lokalnych, w tym dojazdu z lotniska za granicą podczas wizyty studyjnej.

 

5. Czy otrzymaną dietę podróżną należy rozliczyć z Liderem Projektu lub swoją Instytucją Wysyłającą?

Nie, diety podróżnej otrzymanej w ramach projektu od Lidera Projektu nie trzeba rozliczać – uczestnik otrzymuje całość kwoty przed wizytą studyjną. Wszystkie dodatkowe wydatki (przekraczające dietę) ponosi z własnych środków, ewentualnych nadwyżek nie trzeba zwracać. Instytucja Wysyłająca nie wypłaca diety podróżnej.

 

6. Niektóre z punktów wizyty studyjnej nie wpisują się w moje obowiązki zawodowe. Czy mogę nie uczestniczyć w tych spotkaniach podczas wizyty studyjnej?

Instytucje Przyjmujące prezentują kilka realizowanych projektów i nie wszystkie będą wpisywać się 1:1 w obowiązki wszystkich uczestników. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się niepełną realizację programu wizyty, przy czym minimalny próg obecności wynosi 80% programu merytorycznego wizyty, co będzie potwierdzone podpisami na listach obecności.

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]